Hoppa till innehåll

Tillverkar du vissa produkter av glasfiberfilament, t.ex KN-nummer 70191100, eller importerar du sådana? Du kan begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om utjämningstull.

17.4.2019 13.12
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen om att börja undersöka om utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för vissa produkter av glasfiberfilament med ursprung i Kina.

Om ingen översyn inleds kommer utjämningstullen på vissa produkter av glasfiberfilament med ursprung i Kina att upphöra att gälla den 24 december 2019.

Ett tillkännagivande om detta finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 141, 17.4.2019. I tidningen anges den tidsfrist inom vilken unionstillverkare får lämna in begäran om översyn till kommissionen. 

Kommissionen undersöker införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar