Hoppa till innehåll

Tillverkar du solfångarglas eller importerar du sådant från Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpnings- och utjämningstull.

4.10.2018 13.14
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpnings- och utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiskt solfångarglas. Om ingen översyn inleds kommer antidumpnings- och utjämningstullen på kinesiskt solfångarglas att upphöra att gälla den 15 maj 2019. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 och 7007 19 80 85.

Tillkännagivandena publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 345, 27.9.2018. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar