Hoppa till innehåll

Tillverkar du peroxosulfat eller importerar du sådant från Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen.

12.4.2018 16.30
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för kinesiskt peroxosulfat (persulfat). Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesiskt peroxosulfat att upphöra att gälla den 18 december 2018. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2833 40 00 00 och 2842 90 80 20.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 110, 23.3.2018. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar