Hoppa till innehåll

Tillverkar du mangandioxid eller importerar du mangandioxid från Sydafrika? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull.

13.6.2018 16.01
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för sydafrikansk mangandioxid.

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på sydafrikansk mangandioxid att upphöra att gälla den 1 mars 2019. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2820 10 00 10.

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 203, 13.6.2018. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar