Hoppa till innehåll

Tillverkar du kisel eller importerar du kisel från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 9.10.2020 14.38
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut vid import av kisel med ursprung i Kina. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen att upphöra att gälla den 6 juli 2021. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2804 69 00.

Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr C 331, 7.10.2020. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar