Hoppa till innehåll

Tillverkar du kallvalsade platta produkter av stål eller importerar du sådana från Kina eller Taiwan? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

10.12.2019 13.26
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för platta produkter av stål med ursprung i Kina eller Taiwan. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesiska eller taiwanesiska platta produkter att upphöra att gälla 28.8.2020. Varorna klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89.

Ett tillkännagivande om detta finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 405, 2.12.2019. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar