Hoppa till innehåll

Tillverkar du ferrokisel eller importerar du sådant från Kina eller Ryssland? Du kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

11.7.2018 10.42
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen om att börja undersöka om antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för ferrokisel med ursprung i Kina eller Ryssland. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på ferrokisel med ursprung i Kina eller Ryssland att vara den 11 april 2019.  Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 243, 11.7.2018. I tidningen anges den tidsfrist inom vilken unionstillverkare får inge en skriftlig begäran om översyn, inklusive motivering.

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:

Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar