Hoppa till innehåll

Tillverkar du eller importerar du citronsyra från Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull.

22.5.2019 10.54
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesisk citronsyra. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesisk citronsyra att upphöra att gälla den 23 januari 2020. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2918 14 00 10, 2918 14 00 90, 2918 15 00 11, 2918 15 00 13 ja 2918 15 00 19.

Ett tillkännagivande om detta finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 165, 14.5.2019. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar