Hoppa till innehåll

Tillverkar du biodiesel eller importerar du biodiesel från Argentina eller Indonesien? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen

23.7.2018 8.42 | Publicerad på svenska 23.7.2018 kl. 15.05
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för argentinsk eller indonesisk biodiesel. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på argentinsk och indonesisk biodiesel att upphöra att gälla den 27 november 2018. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, ex 3826 00 10 och ex 3826 00 90.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 250, 17.7.2018. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:

Antidumpnings- och utjämningstullar

Gällande antidumpnings- och utjämningstullar

Antidumpnings- och utjämningsunder – undersökningar

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar