Hoppa till innehåll

Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat söks via systemet för tullbeslut fr.o.m. 2.10.2017

Utgivningsdatum 14.9.2017 8.00
Pressmeddelande

EU-medlemsstaternas gemensamma system för tullbeslut (CD, Customs Decisions System) och dess kundportal införs 2.10.2017.

I och med detta kommissionens system blir ansöknings- och beslutsprocessen för tillstånd som involverar fler än en medlemsstat elektronisk i EU. 

Tillstånd som handläggs i systemet för tullbeslut

Via den EU-gemensamma kundportalen söks och i systemet för tullbeslut handläggs bara tillstånd som involverar fler än en medlemsstat. Största delen av de tillstånd som Tullen beviljar söks fortfarande med blankett hos Tullens tillståndscentral. Ansökningsprocessen för till exempel AEO-tillstånd och tillstånd till samlad garanti ändras inte.

Via det nya systemet kan man söka flera olika tillstånd, och beslutsfattandet förenhetligas. Till exempel följande tillstånd som beviljas av Tullen söks fr.o.m. 2.10.2017 via systemet för tullbeslut:

  • Tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS)
  • Tillstånd till centraliserad klarering, t.ex. vid export (CCL)
  • Tillstånd till aktiv förädling, om verksamheten involverar fler än en medlemsstat (IPO)
  • Tillstånd till passiv förädling, om verksamheten involverar fler än en medlemsstat (OPO)

Senare kommer kundportalen att omfatta även andra beslut som fattas av Tullen, t.ex. beslut om bindande klassificeringsbesked. Information om dessa kommer att ges separat.

Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat beviljas fr.o.m. 2.10.2017 i systemet för tullbeslut, även om man innan dess har sökt tillståndet med en blankett hos Tullens tillståndscentral. Tullen sparar de tillstånd som har beviljats före 2.10.2017 i systemet i efterhand. Tillståndshavare informeras om detta separat.   

Tillståndsbesluten är elektroniska, och tillståndshavaren ser beslutsuppgifterna i kundportalen och kan skriva ut dem.  Via kundportalen kan tillståndssökanden följa hur handläggningen av tillståndsansökan framskrider.

Inloggning kräver giltigt EORI-nummer

Tillståndssökanden ska ha ett giltigt EORI-nummer. Tills vidare loggar sökanden in i systemet med kommissionens koder för hantering av användarrättigheter. Dessa koder kan sökas hos finska tullen. Separata anvisningar kommer att upprättas om ansökan om koder, inloggning i kundportalen och de olika behörigheterna i systemet för tullbeslut. 

Senare kan man logga in i systemet för tullbeslut med Befolkningsregistercentralens avgiftsfria Katso-kod.

Numren på tillståndsbeslut ändras

Numren på de tillstånd som beviljas via systemet för tullbeslut kommer att ha formen:

FI+förkortning för tillståndet+tullkontor-åååå-kontrolltecken-löpande nummer,
t.ex. FIRSSFI002000-2017-ABC-1234.

Att söka tillståndsuppgifter

Om tillståndssökanden har gett sitt samtycke till publicering av sina tillståndsuppgifter, kan tillståndets grundläggande uppgifter sökas med hjälp av företagets EORI-nummer av alla i en tjänst som kommer att publiceras på kommissionens webbplats.

Undantagssituationer

I undantagssituationer ska företag alltid kontakta Tullens tillståndscentral: lupakeskus@tulli.fi.

Mera information
Företagsrådgivning: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi
Mera information om inloggning och användning av systemet ges av Tullens tillståndscentral, lupakeskus(at)tulli.fi, 0295 5200.

Kommissionens eLearning-material
Kommissionens General Guidance on Customs Decisions

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering