Hoppa till innehåll

Tillsatsmedel för bränslen med varukod 3811 börjar omfattas av punktskattebestämmelserna om övervakning och flyttning 1.1.2013

Utgivningsdatum 5.10.2012 11.25 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.13
Pressmeddelande

119/2012, MT/K.Lietkari

Enligt kommissionens genomförandebeslut 2012/209/EU ska produkter enligt KN-nummer 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00 fr.o.m. den 1 januari 2013 omfattas av bestämmelserna om övervakning och flyttning i punktskattedirektivet 2008/11/EG. Statsrådet kommer senare att utfärda en förordning om saken.

Ändringen betyder att flyttning av produkter med dessa varukoder ska ske under uppskovsförfarandet. Att skattefritt tillverka, bearbeta, lagra, avsända eller motta produkter förutsätter tillstånd enligt punktskattelagen. Vid skattefria flyttningar EU-länderna emellan samt vid export av skattefria produkter till områden utanför EU:s skatteområde eller vid import från områden utanför EU:s skatteområde till uppskovsförfarandet ska EMCS-systemet användas. Vid skattefria flyttningar inom Finland kan man i stället för EMCS-systemet också använda sig av ett förenklat förfarande där avsändaren upprättar ett flyttningsdokument på papper.

Punktskattetillstånden för flytande bränslen gäller fr.o.m. den 1 januari 2013 också ifrågavarande tillsatsmedel. Till denna del behöver inga ändringar göras i gällande punktskattetillstånd. Innehavare av tillstånd till skatteupplag bör ändå i den karta som utgör bilaga till tillståndet kontrollera om de cisterner där tillsatsmedel förvaras ingår i skatteupplagets område. Om cisternerna är belägna utanför skatteupplaget, ska tillståndshavaren ansöka om ändring i sitt tillstånd.

Också aktörer som för tillfället inte har punktskattetillstånd för flytande bränslen och som importerar eller exporterar ifrågavarande tillsatsmedel till eller från Finland ska ansöka om behövligt tillstånd.

Tillståndsansökan eller ändringsansökan ska lämnas till det tulldistrikt där sökandens hemort eller skatteupplag finns. Det är skäl att lämna in ansökan i god tid innan ändringen träder i kraft med tanke på handläggningstiden. Tillståndet söks med Tullens blankett nr 480r_1.1.2011.

Mera information ges av tulldistriktens kontaktpersoner inom energibeskattning och vid Tullstyrelsen av Kimmo Lietkari, tfn 040 332 2220.

TMD