Hoppa till innehåll

Tilläggstullar vid import av socker och melass

21.9.2012 8.44 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.06
Pressmeddelande

114/2012, RAS/LL

I förordning 951/2006 har tidsfrister för bevisningen av cif-importpriser lagts till (kommissionens genomförandeförordning nr 786/2012, EUT L 235, 1.9.2012, s. 1–6 ). Ändringen tillämpas från den 1 oktober 2012.

Tilläggstullarna vid import av socker och melass har fr.o.m. den 1 juli 2006 beräknats på försändelsens cif-importpris.  För produkter kan en tilläggstull fastställas om importpriset understiger utlösningspriset.

I kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 bestäms bland annat om tilläggstullar på socker och melass (EUT L 178, 1.7.2006). I förordningen anges utlösningspriser för socker och melass som omfattas av en tilläggstull. Eventuell uppbörd av tilläggstull och beloppet av tilläggstullen beror på hur mycket lägre försändelsens cif-importpris är jämfört med utlösningspriset på produkten i fråga.  

Följande varukoder omfattas av en eventuell tilläggstull:

Melass
1703 10 00 och 1703 90 00

Socker
1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10, 1701 14 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 och 1702 90 95

Kommissionen fastställer genom förordningar representativa priser för melass och socker samt de tilläggstullbelopp som motsvarar de representativa priserna.  De fastställda beloppen finns också angivna i Taric-databasen: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm

Bevis

Om importförsändelsens cif-importpris är högre än produktens gällande representativa pris som fastställts av kommissionen, ska importören visa upp minst följande bevis för tullmyndigheten:
- köpekontrakt eller motsvarande,
- försäkringsavtal,
- faktura,
- ursprungsintyg (vid behov),
- transportavtal,
- konossement vid sjötransporter.

Vid kontroll av försändelsens cif-importpris kan tullmyndigheten också be om att få se andra uppgifter och dokument som den anser vara behövliga.

Säkerhet

Om importförsändelsens cif-importpris är större än produktens representativa pris ska importören ställa en säkerhet. Säkerhetsbeloppet är lika med skillnaden mellan tilläggstullen som beräknats på det representativa priset och tilläggstullen som beräknats på försändelsens cif-importpris.  

Tidsfristerna för bevisningen av cif-importpriser har lagts till i förordning 951/2006 så att punkt 4 i artikel 38 har ersatts av en ny punkt 4 (786/2012):

”4. Importören ska ha en frist på två månader från och med försäljningen av produkterna i fråga, dock högst nio månader från dagen för godkännandet av deklarationen om övergång till fri omsättning, för att bevisa att försändelsen har avyttrats på villkor som bekräftar de priser som avses i punkt 2.  Om dessa tidsfrister inte iakttas ska den ställda säkerheten betraktas som förverkad.  Tidsfristen på nio månader får emellertid förlängas av den behöriga myndigheten med högst tre månader efter en välgrundad ansökan från importören.  

Säkerheten ska frisläppas om tillfredsställande bevis på att avyttringsvillkoren har uppfyllts lämnas till tullmyndigheten.  I annat fall ska säkerheten förverkas som betalning av tilläggstullen.”

Representativa priser och motsvarande belopp av tilläggstull

Representativa priser på socker och melass fastställs för varje regleringsår.  Kommissionens ändrar dessa priser under regleringsåret om de tidigare fastställda priserna har förändrats minst 0,5 euro/100 kg för melass och 1,20 euro/100 kg för socker.  

De ändrade representativa priserna och de belopp av tilläggstull som motsvarar dem offentliggörs genom kommissionens förordningar. De representativa priserna och tilläggstullbeloppen fastställs för standardkvaliteten.

Standardkvaliteten för melass definieras i artikel 27 i förordning 951/2006.  Standardkvaliteten för socker definieras i punkterna II och III under punkt B i bilaga IV till rådets förordning 1234/2007.

Sänkning av importtullen på melass

Importtullen på melass kan också sänkas eller upphävas helt med stöd av artikel 40 i förordning 951/2006.  Då uppbärs det inte heller någon tilläggstull för melass.  Importtullen på melass har varit sänkt till noll sedan den 19 oktober 2007 tills vidare.

Kommissionens Taric-databas

För de varukoder som omfattas av tilläggstullen anges det i kommissionens Taric-databas det gällande representativa priset och beloppet av den tilläggstull (säkerhet) som baserar sig på det representativa priset.  Under varukoden anges också ”tilläggstull baserad på cif-pris.” I Taric finns en beräkningsformel för beräkning av den cif-prisbaserade tilläggstullen. I Taric anges också numret och ikraftträdelsedagen för den förordning genom vilken det representativa priset och beloppet av den tilläggstull (säkerhet) som motsvarar det representativa priset har fastställts.

Beräkning av tilläggstull för varukod 1702 90 95 i Taric:

Exempel:
Importpartiets cif-pris beräknat på en procents sackaroshalt är 0,700 euro /100  kg netto. Beloppet av tilläggstullen blir följande:
0,461 EUR/100 kg/net/% sackaros – (0,5 x 0,70 EUR/100 kg/net/% sackaros) = 0,111 EUR/100 kg/net/% sackaros > tas ut genast som tilläggstull.

På skattebestämningsdagen är det av kommissionen fastställda representativa priset på varukoden 1702 90 95 0,44 EUR/100 kg/net/% sackaros och beloppet av tilläggstullen (säkerheten) motsvarande det representativa priset 0,25 EUR/100 kg/net/% sackaros.

Som säkerhet reserveras skillnaden mellan tilläggstullen (säkerheten) baserad på det representativa priset och tilläggstullen baserad på importpartiets cif-pris, dvs. (0,25 – 0,111) EUR/100 kg/net/% sackaros = 0,139 EUR/100 kg/net/% sackaros

Vid beräkning av tilläggstull- och säkerhetsbelopp fö rett importparti ska man känna till produktens sackaroshalt.  

För andra varukoder som omfattas av tilläggstullen finns motsvarande beräkningstabeller i Taric.

För beräkning av tullen och tilläggstullen på produkter med varukod 1702 90 95 ska sackaroshalten, inklusive halten av andra sockerarter uttryckta som sackaros, fastställas enligt den metod som avses i andra och fjärde punkten i artikel 42 i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006.  Hänvisningarna till rättsakter i artikel 42 har uppdaterats genom förordning 786/2012.

TMD