Hoppa till innehåll

Sokerin ja melassin lisätuontitullit

21.9.2012 8.44
Tiedote

114/2012, RAS/LL

Asetukseen 951/2006 on lisätty määräajat cif-tuontihintojen todistamiseksi (Komission täytäntöönpanoasetus N:o 786/2012, EUVL L 235, 1.9.2012, s. 1–6). Muutosta sovelletaan 1.10.2012 lähtien.

Sokerin ja melassin lisätuontitullit on laskettu 1.7.2006 lähtien aina lähetyksen cif-tuontihinnan perusteella. Tuotteelle voidaan vahvistaa lisätuontitulli, jos tuontihinta alittaa käynnistyshinnan.

Komission 30.6.2006 antamassa asetuksessa (EY) N:o 951/2006 muutoksineen säädetään  muun ohella  sokerin ja melassin lisätulleista (EUVL L 178, 1.7.2006). Asetuksessa on esitetty kunkin lisätullin alaisen sokerin  ja melassin käynnistyshinnat. Lisätullin mahdollinen kantaminen ja lisätullin määrä riippuvat  siitä, kuinka paljon pienempi lähetyksen cif-tuontihinta on kuin kysymyksessä olevan tuotteen käynnistyshinta.

Mahdollisen lisätullin alaisia ovat seuraavat nimikkeet:

Melassi
1703 10 00 ja 1703 90 00

Sokeri
1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10, 1701 14 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 ja 1702 90 95

Komissio vahvistaa asetuksilla sekä melassille että sokerille kulloinkin sovellettavat edustavat hinnat ja edustavaa hintaa vastaavat lisätullien määrät. Vahvistetut määrät ovat nähtävissä myös Taric-tietokannassa.

Todisteet

Jos tuontilähetyksen cif-tuontihinta on suurempi kuin kysymyksessä olevan tuotteen voimassa oleva komission vahvistama edustava hinta, maahantuojan on esitettävä tulliviranomaiselle vähintään seuraavat todisteet:
- ostosopimus tai  muu vastaava todiste
- vakuutussopimus
- kauppalasku
- alkuperätodistus (tarvittaessa)
- kuljetussopimus
- merikuljetusten yhteydessä  konossementti.

Tarkistaessaan kysymyksessä olevan lähetyksen cif-tuontihintaa tulliviranomaiset voivat pyytää mitä tahansa muitakin terpeelliseksi katsomiaan tietoja ja asiakirjoja.

Vakuus

Jos lähetyksen cif-tuontihinta on suurempi kuin kysymyksessä olevan tuotteen edustava hinta, maahantuojan on asetettava vakuus. Vakuuden määrä on edustavan hinnan perusteella lasketun lisätullin ja lähetyksen cif-tuontihinnan perusteella lasketun lisätullin välinen erotus.

Asetukseen 951/2006 nyt lisätyt määräajat cif-tuontihintojen todistamiseksi on toteutettu korvaamalla  38 artiklan 4 kohta uudella 4 kohdalla seuraavasti (786/2012):

”4. Tuojalla on käytettävissään kyseisten tuotteiden myynnistä kahden kuukauden määräaika, tosin enintään yhdeksän kuukautta vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen vastaanottoajankohdasta alkaen, jonka kuluessa on todistettava, että lähetys on myyty 2 kohdassa tarkoitettujen hintojen todenmukaisuuden vahvistavin edellytyksin. Kumman tahansa edellä mainitun määräajan noudattamatta jättämisestä on seurauksena asetetun vakuuden menettäminen. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin pidentää yhdeksän kuukauden määräaikaa enintään kolmella kuukaudella asianmukaisesti perustellun tuojan pyynnön esittämisestä. (po. tuojan asianmukaisesti perustellun hakemuksen esittämisen jälkeen.)

Asetettu vakuus on vapautettava siltä osin, kuin todisteet myyntiä koskevien edellytysten noudattamisesta esitetään tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla. Jollei kyseisiä todisteita esitetä, vakuus menetetään lisätullien maksuksi.”

Edustavat hinnat ja niitä vastaavat lisätullien määrät

Melassin ja sokerin edustavat hinnat vahvistetaan kullekin markkinointivuodelle. Komissio muuttaa näitä hintoja markkinointivuoden aikana, jos aikaisemmin vahvistetut hinnat ovat muuttuneet melassin osalta vähintään 0,5 euroa/100 kg ja sokerin osalta 1,20 euroa/100 kg.

Muuttuneet edustavat hinnat ja niitä vastaavat lisätullien määrät julkaistaan komission asetuksilla. Edustavat hinnat ja lisätullien määrät vahvistetaan vakiolaaduille.

Melassin vakiolaatu on määritelty asetuksen 951/2006  27 artiklassa. Sokereiden vakiolaadut määritellään Neuvoston asetuksen 1234/2007 liitteen IV  B kohdan II ja III kohdassa.

Melassin tuontitullien alentaminen

Melassin tuontitullia voidaan myös alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan asetuksen  951/2006  40 artiklan nojalla. Tällöin melassista ei myöskään kanneta lisätuontitullia. Melassin tuontitulli on toistaiseksi ollut suspendoituna nollaksi 19.10.2007 lähtien.

Komission Taric-tietokanta

Komission ylläpitämässä Taricissa mainitaan lisätullin alaisen nimikkeen kohdalla kulloinkin vahvistettu edustava hinta ja edustavaan hintaan perustuvan lisätullin (vakuuden) määrä. Edelleen nimikkeen kohdalla on maininta "cif-hintaan perustuva lisätulli". Taricissa on laskukaava cif-hinnan mukaisen lisätullin laskemiseksi. Taricissa on myös nähtävissä  sen asetuksen numero ja voimaantulopäivä, jolla edustava hinta ja edustavaa hintaa vastaavan lisätullin (vakuuden) määrä  on vahvistettu.

Esimerkki:

Tuontierän  cif-hinta yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle laskettuna on 0,700 euroa/100 kg netto. Lisätullin määrä on seuraava:
0,461 EUR/100 kg/net/% sakkaroosi – (0,5 x 0,70 EUR/100 kg/net/% sakkaroosi) = 0,111 EUR/100 kg/net/% sakkaroosi  > kannetaan lisätullina heti

Veronmääräytymispäivänä komission nimikkeelle 1702 90 95 vahvistama edustava hinta on 0,44 EUR/100 kg/net/% sakkaroosi ja edustavaa hintaa vastaava lisätullin (vakuuden) määrä 0,25 EUR/100 kg/net/% sakkaroosi

Vakuutena varataan edustavan hinnan mukaan lasketun lisätullin (vakuuden) ja tuontierän cif-hinnan mukaan lasketun lisätullin erotus eli:
(0,25 – 0,111) EUR/100 kg/net/% sakkaroosi = 0,139 EUR/100 kg/net/% sakkaroosi

Varsinaisia tuontierän lisätulli- ja vakuusmääriä laskettaessa täytyy tiedossa olla tuotteen sakkaroosipitoisuus.

Muille lisätullin alaisille nimikkeille on Taricissa vastaavat omat laskentataulukkonsa.

Alanimikkeeseen  1702 90 95 kuuluviin tuotteisiin sovellettavan tullin ja lisätullin laskemiseksi sakkaroosipitoisuus, mukaan lukien muiden sokerien pitoisuudet sakkaroosina ilmaistuna, määritetään komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 42 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti. Artiklan 42 säädösviittaukset on päivitetty asetuksella 786/2012.

THT