Hoppa till innehåll

Tilläggstullar på fjäderfäkött och mjölkprodukter, säkerhetsbelopp samt tidsfrister för bevisande av importpris

Utgivningsdatum 8.4.2010 11.31 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.08
Pressmeddelande

50/2010, RAS/LL

För fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt för produkter inom mjölksektorn kan det utöver tull enligt tulltariffen också tas ut en tilläggstull med stöd av särskilda skyddsklausuler, om importen annars skulle medföra risk för störningar på gemenskapsmarknaden. Kommissionen kan påföra tilläggstullar särskilt om importpriserna ligger under s.k. utlösningspriserna.

Bestämmelserna om systemet med tilläggstullar på fjäderfäkött finns i förordning 1484/95 jämte ändringar (se TMD 121/2006) och om systemet med tilläggstullar inom mjölksektorn i förordning 504/2007 jämte ändringar. För vissa köttdelar av fjäderfä (med ursprung i Brasilien, Chile och Argentina) uppbärs tilläggstullar tämligen regelbundet. De varukoder och ursprungsländer som tilläggstullar ska införas för fastställs alltid genom kommissionsförordningar. För produkter inom mjölksektorn har tilläggstullar tills vidare inte tagits ut i praktiken.

Ovan nämnda förordningar har ändrats genom kommissionens förordning (EU) nr 248/2010 (EUT L 79, 25.3.2010). Genom ändringsförordningen har beräkningen av säkerhetsbeloppet preciserats samt tidsfristerna för bevisande av importpriserna förlängts. Förordningen trädde i kraft den 1 april 2010 och tillämpas från den 1 maj 2010.

Säkerheten utgörs av skillnaden mellan tilläggstullarna

Importpartiets cif-pris ska jämföras med det av kommissionen fastställda gällande representativa priset. Om importpartiets cif-pris är högre än det tillämpliga representativa priset ska importören ställa en säkerhet. Säkerheten ska vara lika stor som skillnaden mellan den tilläggstull som beräknats på den aktuella produktens representativa pris och den tilläggstull som beräknats på den aktuella försändelsens cif-pris. Också bevisskyldigheten ökar när försändelsens cif-importpris är högre än det av kommissionen fastställda representativa priset. I en sådan här situation ska importören till tullmyndigheten lämna vissa bevis på importpriset.

Tidsfrister för att bevisa att importpriset är korrekt

Om importpartiets cif-pris är högre än det av kommissionen fastställda tillämpliga representativa priset ska importören inom en tidsfrist bevisa att importpriset är korrekt. Försändelsen ska säljas på villkor som bekräftar att cif-importpriset är korrekt. Tidsfristen för att bevisa att importpriset är korrekt är två månader från och med försäljningen av produkterna i fråga, dock högst nio månader från godkännandet av deklarationen för övergång till fri omsättning.

Om någon av dessa tidsfrister (2 mån., 9 mån.) inte iakttas, förverkas den ställda säkerheten. Tidsfristen på nio månader kan dock förlängas av den behöriga myndigheten med högst tre månader efter en välgrundad ansökan från importören.

Frisläppande av säkerhet

Den ställda säkerheten ska frisläppas om tillfredställande bevis på att försäljningsvillkoren blivit uppfyllda lämnas till tullmyndigheten. I annat fall förverkas säkerheten som betalning av tilläggstullarna.

TMD