Tullar som tagits ut vid import av vissa kinesiska bords- och köksartiklar av keramiskt material kan återbetalas eller efterges

25.10.2017 12.17 | Publicerad på svenska 25.10.2017 kl. 12.39
Pressmeddelande

Produktomfattningen för kinesiska bords- och köksartiklar som omfattas av antidumpningstullar har preciserats.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29. Ändringen av produktomfattningen tillämpas retroaktivt från och med dagen då den ursprungliga genomförandeförordningen (EU) nr 412/2013 trädde i kraft, dvs. fr.o.m. den 16 maj 2013. Ändringen tillämpas också på import som omfattats av preliminära antidumpningstullar under tiden 16.11.2012–16.5.2013. Återbetalningen eller eftergiften gäller slutgiltiga och preliminära antidumpningstullar på de produkter som efter ändringen av produktomfattningen inte längre omfattas av antidumpningstullarna. Kommissionens genomförandeförordning publicerades den 24 oktober 2017 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 273.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar