Hoppa till innehåll

Textändring i artikel 557 i tillämpningskodexen för tullkodexen gällande märkning av containrar för temporär import

Utgivningsdatum 2.12.2014 8.24 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.49
Pressmeddelande

123/2014, MNy

Kommissionen utfärdade den 28 november 2014 genomförandeförordning (EU) nr 1272/2014 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller märkning av containrar för temporär import.

Genom förordningen ändras artikel 557 i tillämpningskodexen för tullkodexen så att den motsvarar de ändringar som redan gjorts i bilaga B.3 till Istanbulkonventionen. I punkt 1 i artikel 557 ersätts första stycket och ett nytt stycke läggs till efter det första stycket. Ändringarna preciserar de märkningar som containrar ska förses med för att de ska kunna hänföras till förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtullar.

Förordningen träder i kraft dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således från och med den 30 november 2014.

Mera information: Företagsrådgivning vid import, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, tfn 0295 5202

EUT L 344, 29.11.2014, s. 14-15

TMD