Hoppa till innehåll

Textändring i artikel 544 c i tillämpningskodexen

18.11.2014 8.05 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.07
Pressmeddelande

116/2014, MNy

Kommissionen utfärdade den 14 november 2014 genomförandeförordning (EU) nr 1223/2014 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller förenklat avslutande av förfarandet för aktiv förädling.

Genom den nu publicerade förordningen ändras artikel 544 c i tillämpningskodexen så att den i artikeln nämnda möjligheten till förenklat avslutande av förfarandet för passiv förädling utvidgas till att omfatta alla slags luftfartyg. Tidigare har förenklingen bara gällt civila luftfartyg. Tillämpning av förenklingen enligt artikeln förutsätter en anteckning om den i tillståndet till aktiv förädling.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den kan således tillämpas från och med den 5 december 2014 på varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling och för vilka det i tillståndet anges att den nämnda förenklingen tillämpas.

Mera information: Företagsrådgivning vid import, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, tfn 0295 5202.

TMD