Hoppa till innehåll

Ändring i artikel 561.2 i tillämpningskodexen

17.2.2015 16.03 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.50
Pressmeddelande

16/2015, MNy

Kommissionen utfärdade den 13 februari 2015 genomförandeförordning (EU) 2015/234 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller temporär import av transportmedel avsedda att användas av en fysisk person bosatt i unionens tullområde.

Genom den nu publicerade förordningen ändras punkt 2 i artikel 561 i tillämpningskodexen för tullkodexen så att det i punkten exakt definieras i vilka situationer och under vilka förutsättningar en fysisk person bosatt i unionens tullområde kan anmäla transportmedel till tullförfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtullar och använda dem under detta förfarande.

En i unionens tullområde bosatt fysisk person som vill anmäla ett i förordningen avsett transportmedel till tullförfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtullar ska vara anställd av den som äger, hyr ut eller leasar ut transportmedlet och denna ska vara etablerad utanför detta område.  Privat bruk av transportmedlet är tillåtet bara för resor mellan den anställdas arbets- och bostadsort eller när denna utför en arbetsuppgift enligt anställningsavtalet. Den som använder transportmedlet ska på begäran av tullmyndigheterna lägga fram en kopia av anställningsavtalet.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning, dvs. den 6 mars 2015. Förordningen tillämpas dock först från och med den 1 maj 2015.

Mera information: Tulrådgivningen, tfn 0295 5201 (privatkunder), 0295 5202 (företag)


                                 

TMD