Hoppa till innehåll

Styrkande av varors gemenskapstatus med elektronisk AREX-deklaration och frigörande av varor från tullövervakning

24.5.2010 12.27 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 8.53
Pressmeddelande

89/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

     Föreskrift

Dnr
89/010/10

           Datum
           24.5.2010

Författningsgrund
Rådets förordning (EEG) nr 2913/92: art. 37
Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93: art. 317-324
Tullstyrelsens beslut om ibruktagande av elektroniskt deklarationsförfarande för varor som förs in i och ut ur gemenskapen som frivilligt förfarande från och med 14.12.2009 och som obligatoriskt senast 1.1.2011 (TMD nr 184/010/09)
Tullagen 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 24.5.2010 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten, sjöfartsbolag och deras representanter, innehavare av tillfälligt lager, importörer

Varors gemenskapstatus kan styrkas med en elektronisk summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration som lämnas in till Finska tullens AREX-system i annan än reguljär linjetrafik, om de varor som nämns i deklarationen anländer till en finländsk hamn och om en anmälan om uppvisande vid införsel har lämnats in för varorna.

Förfarandet förutsätter att en godkänd avsändare för varorna vid deras avgång från gemenskapens tullområde upprättat ett manifest som uppfyller kraven enligt artikel 317a i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (tillämpningskodexen). Manifestet kan enligt den godkända avsändarens tillstånd ha upprättats enligt artikel 324c, 324d eller 324e i tillämpningskodexen.

Förfarandena för styrkande av gemenskapstatus skiljer sig något från varandra vid webbdeklarering och vid meddelandebaserad deklarering. Det är bara med meddelanden som man också kan anmäla gemenskapsvaror som angivits i manifest enligt artikel 324e i tillämpningskodexen.

a) summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration som webbdeklaration

Varans gemenskapstatus anges för varje varupost med koden C, F eller N. Vid varje varupost anges ”2YMM” som kod för bifogad handling. Koden betyder ”Sjöfartsmanifest som styrker gemenskapsstatus”. I punkten för handlingens nummer anges antingen 324c eller 324d beroende på det tillstånd som beviljats.

b) summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration i form av meddelande

Varans gemenskapstatus anges för varje varupost med koden C, F eller N. Vid varje varupost anges ”2YMM” som kod för bifogad handling. Koden betyder ”Sjöfartsmanifest som styrker gemenskapsstatus”. I punkten för handlingens nummer anges antingen 324c, 324d eller, om man använder ett manifest enligt artikel 324e, numret på det av tullmyndigheten beviljade tillstånd som gäller tillämpningen av förfarandet i fråga.

C-varorna som anmälts på ovan beskrivna sätt frigörs från tullövervakning efter att en anmälan om uppvisande av dem lämnats in till tullen. F- och N-varorna frigörs från tullövervakning först när tullen utfärdat ett överlåtelsebeslut för dem.

Om det i en AREX-deklaration hänvisas till ett manifest enligt artikel 324c eller 324d, ska AREX-deklaranten förvara de ursprungliga handlingarna som styrker gemenskapstatus minst innevarande år och de tre därpå följande åren för tullens kontroller. Om det i en AREX-deklaration hänvisas till ett tillstånd enligt artikel 324e, ska AREX-deklaranten på motsvarande sätt för tullens kontroller förvara bevisen på varornas tullstatus. Tullen utför tidvis deklarationsgranskningar och ber att få se t.ex. ursprungliga handlingar.

TMD