Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2020

30.4.2020 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i februari

Värdet på Finlands export av varor minskade med 14,6 procent i februari jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,4 miljarder euro. Exportvolymerna sjönk med 13,3 procent medan exportpriserna minskade med 1,1 procent jämfört med året innan. Värdet på importen sjönk med 2,4 ​​procent i februari till cirka 5,1 miljarder euro. Importpriserna ökade med 1,4 procent men importvolymerna minskade med 2,7 procent jämfört med februari 2019.

Handelsbalansen visade ett underskott på 746 miljoner euro i februari 2020. I februari 2019 visade handelsbalansen däremot ett underskott på 121 miljoner euro. I januari-februari 2020 hade handelsbalansen ett underskott på cirka en miljarder euro, medan överskottet året innan under samma period var 393 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk och importpriserna ökade, försämrades bytesförhållandet i februari jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,7 då det i februari föregående år låg på 100,1. I januari 2020 var indextalet 96,8.

Exporten av maskiner, apparater och transportmedel minskade med 3,6 procent i februari. Exporten av skogsindustriprodukter sjönk med 47,6 procent. Den branta nedgången berodde delvis på strejkerna inom skogsindustrinäringen. Exporten av metaller och metallprodukter sjönk med 9,7 procent. Exporten av kemiska ämnen och produkter minskade med 0,8 procent och exporten av oljor och oljeprodukter med 32,1 procent. Exporten av malm och skrot av metaller ökade med 31,8 per, men exporten av instrument och mätare minskade med 18,8 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 3,1 procent och av investeringsvaror med 0,6 procent i februari. Värdet på importen av driv- och smörjmedel minskade med 15,3 procent. Importen av transportmedel och delar sjönk med 1,1 procent. Importen av konsumtionsvaror minskade med 1,3 procent och av livsmedel och drycker med 1,1 procent i februari.

Storbritannien utträdde ur EU 31.1.2020. I Tullens statistik om utrikeshandel med varor har landets uppgifter förts över från gruppen EU-länder till externhandeln från och med februari 2020 statistikpubliceringar. För jämförbarhet och tidsseriernas enhetlighet har uppgifterna förts över även retroaktivt. Överföringen påverkar gruppernas ”EU-länder”, ”externhandel” samt ”övriga Europa” värde, förändringsprocent samt andel men inte utrikeshandelns totala värde eller euroländernas uppgifter som grupp.

I beräkningen av enhetsvärde- och volymindexen har Storbritannien också förts över till gruppen externhandeln år 2020 från och med februari på så sätt att januari är en ytterligare länkmånad (utöver december). Indexserierna för januari har räknats med vikter där GB är i gruppen EU-länder. Från och med februari används januari som en ny länkmånad där GB är i gruppen externhandeln. Överföringen påverkar indextal och förändring av både enhetsvärde- och volymindexens tidsserier för EU-export och EU-import samt externhandelns export och import från och med februari 2020.

Exporten till EU-länderna minskade med 13,6 procent och exporten till länder utanför EU med 15,7 procent i februari. Importen från EU-länderna minskade med 1,5 procent och importen från länder utanför EU med 3,7 procent i februari. Exporten till alla större handelspartners sjönk i februari. Importen från Kina ökade något i februari, men importen från andra stora handelspartner minskade. Exporten till Storbritannien minskade med 31,2 procent och importen från Storbritannien med 0,1 procent i februari.

I januari-februari minskade exporten till EU-länderna med 17,7 procent och exporten till länder utanför EU med 13,0 procent. Under samma period minskade importen från EU-länderna med 2,9 procent och från länder utanför EU med 2,7 procent. Exporten till Storbritannien minskade med 17,3 procent, men importen från Storbritannien ökade med 1,9 procent i januari-februari.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Februari 2019 Februari 2020 Förändring % Januari-februari 2019 January-februari 2020 Förändring %
Export (fob) 5 144 4 394 -14,6 10 981 9 258 -15,7
Import (cif) 5 265 5 140 -2,4 10 588 10 292 -2,8
Balans -121 -746   393 -1 034  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Februari 2019 Februari 2020 Förändring %
2020:02/2020:01
Förändring %
2020:02/2019:02
Medeltal *
2019:03-2020:02
Förändring %
2019:03-2020:02/
2018:03-2019:02
Volymindex för export 98,8 85,7 -8,5 -13,3 100,3 -2,7
Volymindex för import 102,4 99,6 +1,7 -2,7 105,5 +0,1
Enhetsvärdeindex för export 117,7 116,4 -0,5 -1,1 118,5 +0,6
Enhetsvärdeindex för import 117,6 119,2 -1,4 +1,4 118,3 -1,5

* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2017-2020, februari 2020
  • Finlands export och import 2017-2020, februari 2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.5.2020