Hoppa till innehåll

Tullkvoter för vissa viner från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

26.11.2014 8.21
Pressmeddelande

121/2014, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om ändring av förordning (EG) nr 2597/2001 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa viner med ursprung i Republiken Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Förordning nr 1233/2014; publicerad i EUT L 332/19.11.2014. Förordningen trädde i kraft den 19 november 2014 och tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Protokollet som med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen bifogats till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien å andra sidan tillämpas provisoriskt med verkan från och med den 1 juli 2013.

Volymen i tullkvoten för viner på kärl rymmande mer än två liter ökades med 40 500 hektoliter med verkan från och med den 1 juli 2013. Eftersom Kroatien anslutit sig till Europeiska unionen bör hänvisningarna i förordning (EG) nr 2597/2001 till tullkvoterna för viner med ursprung i den medlemstaten utgå.

När de viner med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som förtecknas i bilagan övergår till fri omsättning i unionen ska de i enlighet med denna förordning befrias från tull inom gränserna för de årliga unionstullkvoter som anges i den bilagan.

Om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien betalar exportstöd för de aktuella produkterna bör tullbefrielsen inom ramen för de tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin dras in.

Importen av vin inom ramen för de unionstullkvoter som avses bilagan omfattas av de bestämmelser avseende definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete som fastställs i det tillämpliga protokollet.

Artikel 5 ska utgå. Bilagan ersätts med bilagan till denna förordning.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD