Hoppa till innehåll

Tullkvoter, undantag från ursprungsreglerna; avtal med Centralamerika; El Salvador och Costa Rica fr.o.m. 1.10.2013

23.10.2013 9.38
Pressmeddelande

136/2013, LL

Genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 1011/2013 (El Salvador, SV) och 1012/2013 (Costa Rica, CR) av den 21 oktober 2013 föreskrivs om villkoren för tillämpningen av lindrigare ursprungsregler med stöd av avtalet med Centralamerika vid import från El Salvador och Costa Rica inom ramen för kvoter (EUT L 280, 22.10.2013, s. 3, 13). Kvoterna förvaltas i kronologisk ordning. Förordningarna träder i kraft den 25 oktober 2013 och tillämpas retroaktivt från och med den 1 oktober 2013. Associeringsavtalet finns publicerat i EUT L 346, 15.12.2012 (se TMD 112/2013).

Avtalets ursprungsregler

Avtalets ursprungsregler finns i avtalets bilaga II (s.1803–1901). Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1, fakturadeklaration och fakturadeklaration som upprättats av en godkänd exportör. De varukodsspecifika reglerna för tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter finns i tillägg 2 till bilaga II (s. 1820).

Lindrigare ursprungsregler (undantag) inom ramen för kvoter

Vid import som avses i ovannämnda genomförandeförordningar nr 1011–1012/2013 tillämpas de lindrigare ursprungsregler som finns angivna i tillägg 2A till bilaga II (s.1885–1891) i stället för reglerna i tillägg 2.  Ursprungsreglerna i tillägg 2A anges i form av anmärkningar (1–6). Importen av de produkter som avses i anmärkningarna med lindrigare ursprungsregler omfattas av kvoter, med undantag av de fiskeprodukter som avses i punkt 1 i anmärkning 1. Motsvarande kvoter ingår i de nämnda genomförandeförordningarna. Vid import av dessa kvoterade produkter ska ursprungsintyget vara försett med följande uppgift om tillämpningen av de lindrigare ursprungsreglerna:

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)"

I genomförandeförordningarna nr 1011–1012/2013 anges kvoternas löpnummer, varornas KN-nummer och varubeskrivning, kvotperioder och årliga kvotvolymer. Däremot finns de lindrigare ursprungsreglerna bara att läsa i avtalet.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD