Hoppa till innehåll

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas den 6 juni 2020 i bruk vid importdeklarering samt vid deklarering vid införsel och utförsel

1.6.2020 10.00
Pressmeddelande

Den 6 juni 2020 sker en övergång till Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid importdeklarering samt vid deklarering vid införsel och utförsel (AREX).

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen i alla Tullens tjänster och i hela statsförvaltningen. Företag kan ännu tills vidare använda Katso-koder och -behörigheter, men vi rekommenderar att man använder Suomi.fi-tjänsten, som grundar sig på stark autentisering.

För att logga in i Suomi.fi-tjänsten krävs stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Verkställande direktören för ett företag som inger deklarationer ska ge fullmakterna i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Befullmäktigandet ändras på så sätt att nästan alla personer som inger deklarationer nu behöver en elektronisk fullmakt före deklarationer upprättas. Fullmakten ges av verkställande direktören, av någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som erhållit fullmaktsrätt av endera av dessa. Befullmäktigandet görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Både i Importförtullningstjänsten och i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (Arex) används fullmakten Tullklarering.

Befullmäktigande behövs inte om verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt inger deklarationerna själv.

Verkställande direktören för ett företag som inger deklarationer ska ge fullmakterna i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om någon annan vid företaget än verkställande direktören inger deklarationerna, ska verkställande direktören ge denne person fullmakter i Suomi.fi. Verkställande direktören kan också ge en annan person vid företaget fullmaktsrätt, dvs. rätt att befullmäktiga andra personer för deklarering.

Om företaget använder sig av ett annat företag (revisionsbyrå eller speditionsfirma) som ombud, befullmäktigas ombudet antingen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller på ett sätt som företaget själv valt. För tillfället måste ombudet i fråga om införsel- och utförseldeklarering befullmäktigas i Suomi.fi. När ombudet befullmäktigas i Suomi.fi ska verkställande direktören ge ombudet ärendefullmakt.

Verkställande direktören i ett företag som agerar som ombud ska också ge fullmakter till sina egna anställda

Om ett företag befullmäktigar ett annat företag som ombud i Suomi.fi, ska det företag som agerar som ombud ges ärendefullmakt.

Om verkställande direktören i företaget som agerar som ombud inger deklarationerna själv, ska verkställande direktören ge sig själv representationsfullmakt i Suomi.fi.

Om någon annan vid företaget än verkställande direktören inger deklarationerna, ska verkställande direktören ge denne person representationsfullmakt i Suomi.fi. Verkställande direktören kan också ge en annan person vid företaget representantens fullmaktsrätt, dvs. rätt att befullmäktiga andra personer för tulldeklarering.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter här

Vem kan ännu inte använda sig av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter?

Företag och sammanslutningar som inte har personer med rätt att företräda dem införda i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret, kan inte ännu ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Dylika företag eller sammanslutningar är bl.a.

  • öppna bolag och kommanditbolag (Kb) som inte har en verkställande direktör, en ställföreträdare för bolagets verkställande direktör eller personer med rätt att ensam företräda bolaget införda i handelsregistret
  • föreningar som inte har personer med rätt att ensam företräda föreningen införda i föreningsregistret
  • sammanslutningar såsom kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar, dödsbon och offentliga myndigheter, som inte har representanter införda i registret
  • samt utländska företag som inte har representanter införda i handelsregistret.

En person som saknar finsk personbeteckning kan inte ännu använda sig av Suomi.fi-identifikation.

Om du hör till någon av dessa grupper kan du övergå till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter senare under år 2020.

Håll dig ajour med ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna i Tullens tjänster:

Beställ nyhetsbrevet om tullklarering här
Håll ett öga på Tullens webbsida om identifikation och givande av fullmakter

Mera information på Suomi.fi-webbplatsen:

Så här fungerar identifieringen
Hur ges och begärs fullmakter?
Länkar till anvisningar om tjänsten Suomi.fi-fullmakter finns på denna sida

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, kl. 10–15, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115
Tullärenden: Tullrådgivningen, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15

Kundmeddelande