Hoppa till innehåll

Suomi.fi-identifiering och -fullmakter tas i bruk vid skattegränsdeklarering på Åland den 2 december 2019 (uppdaterad 2.12.2019)

Utgivningsdatum 14.11.2019 14.00
Pressmeddelande

Lämnar ditt företag in tulldeklarationer i deklarationstjänsten för Ålands skattegräns, ALA? Nu kan du bland de första av Tullens kunder börja använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Från och med 2.12.2019 kan du själv börja använda tjänsterna eller ge dina anställda eller ombud som lämnar in skattegränsdeklarationer fullmakt att använda dem.

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen i alla Tullens tjänster och i hela statsförvaltningen. För att logga in krävs stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Verkställande direktörer eller andra personer med firmateckningsrätt vid ett företag ska även ge de anställda som har hand om tullärenden de fullmakter de behöver för att sköta ärendena.

Vad är skillnaden mellan nätbankskoder, mobilcertifikat och certifikatkort?

Du får tillgång till nätbankskoder genom att ingå avtal med en bank. Om man vill använda nätbankskoderna för att logga in i e-tjänsterna ska nätbankskoderna vara personliga.

Ett mobilcertifikat är en elektronisk identifierare i mobiltelefonens SIM-kort. Läs mer om mobilcertifikat på adressen mobiilivarmenne.fi.

Ett certifikatkort kan vara ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen medan Befolkningsregistercentralen beviljar organisationskort. Läs mer om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens webbplats: För organisationer och samfund.

Vad ska ALA-skattegränsdeklaranten göra i praktiken?

Om du är verkställande direktör eller någon annan person med firmateckningsrätt och du lämnar in ALA-deklarationerna själv:

 • Du behöver inte befullmäktiga någon. Du har rätt att lämna in ALA-deklarationer med stöd av din ställning.

Om du är verkställande direktör eller någon annan person med firmateckningsrätt och du inte lämnar in ALA-deklarationerna själv:

 • Befullmäktiga sådana anställda i ditt företag som har hand om ALA-deklarationer att lämna in deklarationerna eller
 • ge någon annan anställd vid ditt företag rätt att befullmäktiga andra anställda vid företaget att lämna in deklarationer.

Om du är verkställande direktör eller någon annan person med firmateckningsrätt och ditt företag använder sig av ombud (revisionsbyrå eller speditionsfirma) vid deklarering:

 • Befullmäktiga ombudet att lämna in ALA-deklarationer. Ombudet ska för sin del befullmäktiga sina egna anställda att lämna in deklarationerna.

Hur ger man en fullmakt?

Ge fullmakter i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi. Vid ALA-deklarering används fullmakten ”Deklarera mervärdesskatteinformation för import till eller från Åland”. Närmare information finns på Tulli.fi under Identifiering.

Vem kan ännu inte använda sig av Suomi.fi-identifiering och -fullmakter?

Suomi.fi-identifiering och -fullmakter kan ännu inte användas av

 • dödsbon, näringssammanslutningar, skattekoncerner, samfällda förmåner och offentliga organisationer
 • föreningar och stiftelser
 • utländska företag eller personer
 • bolag där två eller flera personer gemensamt har firmateckningsrätt.

Om du hör till en av dessa grupper kan du övergå till att använda Suomi.fi-identifiering och -fullmakter under året 2020 allteftersom nya egenskaper tas i bruk i tjänsten. Om dessa berättas separat när tidtabellerna klarnar.

Tidtabellen för Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Tullen

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter används förutom i ALA också i följande tre EU-tjänster:

 • Systemet för tullbeslut (CDS), där man kan ansöka om unionstillstånd som är giltiga i hela EU
 • eBTI-tjänsten, där man kan ansöka om och bläddra bland beslut om bindande klassificeringsbesked
 • eAEO-tjänsten, där man kan ansöka om status som godkänd ekonomisk aktör.

I övriga företagstjänster tas Suomi.fi-identifiering och -fullmakter i bruk i början av 2020.

Håll dig enkelt ajour med ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna i Tullens tjänster:
Beställ nyhetsbrev om tullklarering eller Intrastat
Följ Tullens webbsida som innehåller anvisningar för identifiering

Mera information på Suomi.fi-webbplatsen:
Så här fungerar identifieringen
Hur ges och begärs fullmakterna?
Sidospecifika anvisningar

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Befolkningsregistercentralens kundtjänst för företag och organisationer, organisaatiopalvelut(at)vrk.fi, tfn 0295 535 115 (kl. 10–15)
Tullärenden: Tullrådgivningen, tfn 0295 5202

(Meddelandet har uppdaterats 2.12.2019: Datumet för ibruktagande av Suomi.fi-identifiering och -fullmakter vid skattegränsdeklarering på Åland har korrigerats till 2.12.2019.)

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering