Hoppa till innehåll

Finlands Banks meddelande om referensränta 775/2011

18.11.2011 14.16
Pressmeddelande

191/2011, PLK/NK

Finlands Bank meddelade den 28 juni 2011 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i direktivet om betalningsförseningar. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses i 12 § i räntelagen och som grundar sig på Europeiska centralbankens styrränta.

Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen 1,5 % under perioden 1 juli–31 december 2011.

Återbäringsränta 2012

Återbäringsräntan för bilskatt enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd, återbäringsräntan enligt 49 § och återkravsräntan enligt 48 § i punktskattelagen, återbäringsräntan enligt 39 § 2 mom. i tullagen samt återbäringsräntan enligt 28 § 1 mom. i lagen om farledsavgift är den i 22 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Återbäringsräntan som tillämpas under kalenderåret 2012 är således 0,5 %.

Dröjsmålspåföljder 2012

Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Denna referensränta tillämpas således inom Tullens beskattning under kalenderåret 2012, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan då är 8,5 %.

Enligt 29 § 1 mom. i lagen om farledsavgift tillämpas, om inte något annat föreskrivs i lagen i fråga, det som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) på påföljder vid dröjsmål med betalning av farledsavgift.

TMD