Hoppa till innehåll

Finlands Banks meddelande om referensränta (518/2016)

2.12.2016 8.35
Pressmeddelande

105/2016, ST / NK

Finlands Bank meddelade den 28 juni 2016 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i direktivet om betalningsförseningar. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses i 12 § i räntelagen och som grundar sig på Europeiska centralbankens styrränta.

Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen 0,0 % under perioden 1 juli–31 december 2016.

Återbäringsränta 2017

Återbäringsräntan enligt 93 § 3 mom. i tullagen och 28 § 1 mom. i lagen om farledsavgift är den i 22 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Återbäringsräntan som tillämpas under kalenderåret 2017 är således 0,5 %. 
Till den del som ett beslut om återbetalning av tull inte verkställts inom tre månader efter att beslutet fattades ska ränta betalas enligt artikel 116.6 i unionens tullkodex. Räntesatsen fastställs enligt artikel 112 i tullkodexen, utom när underlåtenheten att iaktta tidsfristen för verkställande av beslutet inte beror på tullmyndigheterna. Krediträntesatsen är den räntesats som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och som Europeiska centralbanken tillämpade vid sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner på den första dagen i den månad som innehåller förfallodagen, med tillägg av en procentenhet (+1 %).

Enligt 101 d § (29.4.2016/305) i mervärdesskattelagen, som trädde i kraft den 1 maj 2016, ska det vid återbetalning av skatt på import betalas ränta enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd. På sådant sökande av ändring i Tullens beslut som är anhängigt när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om ränta på skatt som återbetalas som gällde vid ikraftträdandet.

Dröjsmålspåföljder 2017 

Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Denna referensränta tillämpas således vid sådan punktbeskattning och importbeskattning som verkställs av Tullen under kalenderåret 2017, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan är 7,0 %.

Till den del som dröjsmålsränta ska debiteras på ett tullbelopp bestäms räntan i enlighet med artikel 114 i unionens tullkodex. Krediträntesatsen är den räntesats som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och som Europeiska centralbanken tillämpade vid sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner på den första dagen i den månad som innehåller förfallodagen, med tillägg av två procentenheter (+2 %).

TMD