Hoppa till innehåll

Finlands Banks meddelande om referensränta (496/2009)

4.12.2009 14.20
Pressmeddelande

182/2009, PLK/NK

Finlands Bank meddelade den 30 juni 2009 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i direktivet om betalningsförseningar. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses 12 § i räntelagen och som grundar sig på Europeiska centralbankens styrränta. Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro.

Återbäringsräntan enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd, tillämplig på bilskatteåterbäringar, återbäringsräntan enligt 39 § 1 mom. och återkravsräntan enligt 39 § 2 mom. i lagen om påförande av accis samt återbäringsräntan enligt 39 § 2 mom. i tullagen motsvarar den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent.

Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen 1,0 % under tiden 1.7. - 31.12.2009. Denna referensränta tillämpas således inom beskattningen under kalenderåret 2010, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan då är 8,0 % och återbäringsräntan och återkravsräntan 0,5 %.

TMD