Hoppa till innehåll

Stater i östra och södra Afrika (ESA-staterna); Nytt frihandelsavtal

Utgivningsdatum 5.6.2012 15.49 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.18
Pressmeddelande

76/2012, RAS/LL

En provisorisk tillämpning av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika (ESA-staterna) och Europeiska gemenskapen har börjat den 14 maj 2012 (meddelande i EUT L 125, 12.5.2012). Avtalet tillämpas mellan EU å ena sidan och Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe å andra sidan. Avtalets protokoll om ursprungsregler ersätter ursprungsreglerna i marknadstillträdesförordningen (MAR, rådets förordning 1528/2007) i handeln med dessa länder. Avtalet finns publicerat i EUT L 111, 24.4.2012. Det har sammanlagt 1171 sidor.

Komorerna och Zambia har tills vidare inte undertecknat avtalet. Vid export till EU av produkter med ursprung i dessa länder tillämpas fortfarande marknadstillträdesförordningen.

Genom detta interimsavtal skapas ramar för avtalet om ekonomiskt partnerskap. Avtalet är ömsesidigt.

Import till EU

Produkterna med ursprung i ESA-staterna är tullfria vid import till EU under de förutsättningar som fastställs i bilaga I till avtalet (avtalets sida 32). EG:s tullar avskaffas helt för alla produkter i kapitel 1–97 i det harmoniserade systemet (HS) med ursprung i en ESA-stat som tillämpar avtalet. Undantagna är produkter i kapitel 93 (bl.a.vapen) och produkter som nämns i tillägget till bilaga I (bl.a. socker). Produkterna enligt varukoderna 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 och 2106 90 98 omfattas till den 30 september 2015 av en särskild övervakningsmekanism för att säkerställa att vissa ordningar för import av socker inte kringgås.

Export till Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe

Tullarna som i ESA-staterna tillämpas på produkter med ursprung i EU-staterna anges i bilaga II till avtalet (Madagaskar s. 194, Mauritius s. 357, Seychellerna s. 495 och Zimbabwe s. 824). Bilagan innehåller också tullar som tas ut i Komorerna och Zambia men avtalet tillämpas alltså ännu inte på dessa ESA-stater. I regel börjar förmånstullarna tillämpas i ESA-staterna först år 2013 eller 2014 enligt de tidtabeller för tullnedsättning som anges för de olika staterna i bilaga II.

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna finns i avtalets protokoll 1 (s. 1023). I bilaga II till protokollet finns varukodsspecifika ursprungsregler för tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter (s. 1046). Undantagen från tillämpningen av bilaga II finns angivna i bilaga IIa (s. 1118). Ursprungsintyget ska förses med en formbunden anteckning om tillämpningen av undantaget (derogation). Verkställigheten av bilaga IIa förutsätter emellertid först att vissa åtgärder vidtas i ESA-staterna och gemenskapen.

Den allmänna toleransen är 15 procent. Bestämmelserna om tolerans tillämpas inte på produkter som hör till kapitlen 50–63 i tulltariffen.

Ursprungskumulation tillämpas på material med ursprung i ESA-staterna, övriga AVS-stater och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT). Ursprungskumulationen tillämpas också på bearbetning eller behandling av material inom kumulationsområdet (full kumulation). Tillämpningen av kumulationen begränsas i fråga om produkter med ursprung i Sydafrika. Kommissionen offentliggör i C-serien av EUT ett tillkännagivande om från vilket datum kumulationen kan tillämpas. Vid tillämpning av kumulationen bevisas materialens ursprungsstatus med varucertifikat EUR.1 eller leverantörsdeklaration (bilaga V A till protokoll 1, s. 1128). Genomförd bearbetning eller behandling bevisas också med en leverantörsdeklaration (bilaga V B till protokoll 1, s. 1129). Kumulationen kan tillämpas på produkter som avses i bilaga X (s. 1137, livsmedelsberedningar) först efter den 1 oktober 2015.

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration. Ursprungsintyget gäller i 10 månader. I fråga om transit (artikel 24) börjar en förlängd giltighetstid på fyra månader för ursprungsintyg den dag då transitlandets tullmyndighet förser fält 7 i varucertifikat EUR.1 med vissa anteckningar om transiten (+ stämpel och datum, s. 1034).

Både i EU och ESA-staterna tillämpas förfarandet med godkänd exportör. Fakturadeklarationen kan också upprättas av andra exportörer än bara godkända exportörer för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro.

Undantag från krav på ursprungsintyg:
Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner (högst 500 euro) eller som ingår i resandes personliga bagage (högst 1 200 euro) ska godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär och om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas till detta dokument.

Ursprungsreglerna innehåller inga bestämmelser om förbud mot tullrestitution eller om bokföringsmässig uppdelning av material.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD