Hoppa till innehåll

Serbiens ömsesidiga avtal har publicerats

2.2.2010 9.51
Pressmeddelande

24/2010, RAS/LL

Interimsavtalet (2010/36/EG) om handel och handelsrelaterade frågor mellan EG och Serbien har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning nr L 28 den 30 januari 2010. Serbien har tillämpat avtalet ensidigt redan sedan den 30 januari 2009. I gemenskapen har avtalet tillämpats sedan den 8 december 2009. Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2010. Genom detta interimsavtal har bestämmelserna om handel och handelsrelaterade frågor i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Serbien verkställts. Interimsavtalet tillämpas tills stabiliserings- och associeringsavtalet träder i kraft.

Avtalet tillämpas inte i Kosovo.

Frihandelsområde

Gemenskapen och Serbien inrättar gradvis ett bilateralt frihandelsområde inom sex år efter att interimsavtalet trätt i kraft.

Tullförmånerna är nu ömsesidiga i avtalet. Med andra ord får gemenskapens ursprungsprodukter tullförmåner vid export till Serbien. Förmånerna förutsätter i Serbien att gemenskapsexportören har utfärdat ett förmånsberättigande ursprungsintyg för produkterna (skaffat ett varucertifikat EUR.1 hos Tullen eller själv upprättat en fakturadeklaration).

Tullmedgivanden

I avtalets bilagor finns gemenskapens och Serbiens tullmedgivanden för varandras ursprungsprodukter enligt produktsektor. Bestämmelserna om handel med bearbetade jordbruksprodukter finns i avtalets protokoll nr 1.

Ursprungsregler

Avtalets protokoll nr 3 innehåller ursprungsreglerna. Dessa regler är likadana som ursprungsreglerna i andra handelsavtal som gemenskapen slutit med länderna i Västra Balkan. I de varukodsspecifika ursprungsreglerna (protokollets bilaga II) har ändringarna i HS-nomenklaturen som trädde i kraft i början av år 2007 beaktats.

I ursprungsreglerna ingår bestämmelser om ett bilateralt och utvidgat kumulationsområde. Produkterna enligt bilaga V till protokollen om ursprungsreglerna omfattas inte av denna kumulation (produkter innehållande rikligt med socker).

Den allmänna toleransregeln är 10 % av produktens pris fritt fabrik. Denna regel tillämpas inte på produkter som hör till kapitlen 50 – 63 (textilier).

Som otillräcklig bearbetningsåtgärd (artikel 7) nämns nu också blandning av socker med något annat material.

Förbud mot tullrestitution

Artikel 15 i protokollet innehåller en bestämmelse om förbud mot tullrestitution. Ett fullständigt förbud mot tullrestitution tillämpas genast när avtalet trätt i kraft.

Bokföringsmässig uppdelning

I ursprungsreglerna (artikel 21) i Serbiens avtal ingår en bestämmelse om bokföringsmässig uppdelning. Tillämpningen av detta förfarande förutsätter skriftligt tillstånd av tulldistriktet.

Ursprungsintyg

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration. Förfarandet med godkänd exportör berättigar exportören att upprätta fakturadeklarationer oberoende av försändelsens värde. Ursprungsintyget är i kraft fyra månader efter den dag det utfärdats i exportlandet. Intyget ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom utsatt tid.

Modell för texten i fakturadeklaration

Godkänd exportör:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No . . . . ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . . preferential origin.

Numret på ett i Finland beviljat tillstånd att verka som godkänd exportör börjar alltid med landkoden dvs. med FI/ . . . .

Annan exportör (då värdet på ursprungsprodukter i en försändelse får vara högst 6 000 euro):

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . . preferential origin.

Någon annan än den godkända exportören skall alltid underteckna fakturadeklarationen.

Förmånsbehandling utan ursprungsintyg

Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår i resandes personliga bagage ska godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver visas upp, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär och produkterna har förklarats uppfylla villkoren i protokollet om ursprungsreglerna. Dessa produkters sammanlagda värde får dock inte överstiga 500 euro i fråga om småpaket eller 1 200 euro i fråga om produkter i resandes personliga bagage.

Ensidiga tullmedgivanden för Serbien

EU beviljar också länderna i Västra Balkan ensidiga tullförmåner genom rådets förordning (EG) nr 1215/2009 (EUT nr L 328, 15.12.2009). Förordningen tillämpas till den 31 december 2010.

Vid tillämpningen av dessa ensidiga tullförmåner avses med ursprungsprodukt sådan ursprungsprodukt som definieras i del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen. Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1, vars giltighetstid är fyra månader efter utfärdandet.

Om de ensidiga tullförmånerna är fördelaktigare än förmånerna enligt avtalet, kan dessa ensidiga förmåner tillämpas så länge som förordningen är i kraft (Gemenskapens förklaring).

I fråga om produkter enligt kapitlen 7 och 8 i tulltariffen gäller tullsänkningen i motsats till bestämmelserna i det nya avtalet (artikel 11.2) också den specifika tullen (kvantitetstullen).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

FÖRTECKNING ÖVER AVTALETS BILAGOR OCH PROTOKOLL

BILAGOR
Bilaga I (artikel 6) – Serbiens tullmedgivanden för industriprodukter med ursprung i gemenskapen
Bilaga II (artikel 11) – Definition av begreppet ”baby beef”-produkter
Bilaga III (artikel 12) – Serbiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen
Bilaga IV (artikel 14) – Gemenskapens tullmedgivanden för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Serbien
Bilaga V (artikel 15) – Serbiens tullmedgivanden för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen
Bilaga VI (artikel 40) – Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter

PROTOKOLL
Protokoll 1 (artikel 10) – Handel med bearbetade jordbruksprodukter mellan gemenskapen och Serbien
Protokoll 2 (artikel 13) – Vin och spritdrycker
Protokoll 3 (artikel 29) – Om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete
Protokoll 4 (artikel 38) – Statligt stöd till stålindustrin
Protokoll 5 (artikel 41) – Ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Protokoll 6 (artikel 49) – Tvistlösning

FÖRKLARINGAR

Gemenskapens och Serbiens gemensamma förklaringar:
Gemensam förklaring om artikel 17 i detta avtal (SAA artikel 32)
Gemensam förklaring om artikel 40 i detta avtal (SAA artikel 75)

Förklaring från gemenskapen:
Om ensidiga autonoma handelsåtgärder

TMD