Hoppa till innehåll

Avtal med Serbien samt utvidgat kumulationsområde med länderna i Västra Balkan

5.1.2010 15.48
Pressmeddelande

4/2010, RAS/LL

Kommissionen har publicerat ett meddelande om de avtal om förmånsbehandling vars protokoll om ursprungsreglerna innehåller bestämmelser om diagonal ursprungskumulation mellan EU, länderna i Västra Balkan samt Turkiet (EUT C 323, 31.12.2009).

En nyhet är att ett ömsesidigt avtal mellan EU och Serbien har börjat tillämpas den 8 december 2009. Protokollet om ursprungsreglerna i detta avtal innehåller bestämmelser om diagonal kumulation. Serbien har tillämpat avtalet ensidigt redan sedan den 30 januari 2009. Nu är kommissionens meddelande (EUT C 83, 7.4.2009) om denna ensidiga tillämpning således inte länge relevant. Interimsavtalet mellan EU och Serbien har ännu inte publicerats.

Gemenskapen har ännu inget sådant protokoll om ursprungsregler med Kroatien som tillämpningen av denna utvidgade kumulation förutsätter. I protokollet till det nu gällande avtalet med Kroatien bestäms bara om bilateral kumulation.

Kumulationsområde

Avsikten är alltså att skapa ett gemensamt kumulationsområde för material med ursprung i EU, i de länder som deltar i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess och i Turkiet (endast produkter som omfattas av tullunionen).

Länderna som berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro och Serbien.

Tillämpningen av denna kumulation förutsätter att de avtal om handeln med förmånsbehandling som tillämpas mellan länderna i fråga har identiska ursprungsregler. Information om att villkoren för tillämpningen av kumulationen blivit uppfyllda har publicerats i tabellen i bilagan till kommissionens meddelande (bilagan nedan). I tabellen anges från och med vilket datum kumulation tillämpas mellan länderna. Produkterna enligt bilaga V till protokollen om ursprungsreglerna omfattas inte av denna kumulation. Bilaga V innehåller sådana bearbetade jordbruksprodukter som har en hög sockerhalt.

Kumulation kan bara tillämpas om de länder där sluttillverkningen sker och de slutliga bestämmelseländerna har ingått ett frihandelsavtal innehållande identiska ursprungsregler med alla de länder som deltar i förvärvet av ursprungsstatus, dvs. med samtliga länder i vilka de använda materialen har sitt ursprung. Material med ursprung i ett land som inte har ingått ett avtal med de länder där sluttillverkningen skett och de slutliga bestämmelseländerna måste betraktas som icke-ursprungsmaterial.

Ensidiga tullförmåner beviljade av EU

EU har beviljat länderna i Västra Balkan också ensidiga tullförmåner genom rådets förordning 2007/2000 jämte ändringar. Denna förordning har kodifierats till en ny rådsförordning (EG) nr 1215/2009 (EUT L 328, 15.12.2009). Förordning 2007/2000 har följaktligen upphävts.

Den nya förordningen 1215/2009 trädde i kraft den 4 januari 2010. Den tillämpas till den 31 december 2010. Förordningen är till skillnad från den tidigare förordningen temporär. Importordningarna enligt förordningen ska förnyas i enlighet med erfarenheterna av förordningen.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Bilaga: EUT C 323, 31.12.2009, s. 26-27

TMD