Hoppa till innehåll

Ändringar gällande beskattningen av elproduktion i liten skala träder i kraft 1.5.2015

29.4.2015 11.25
Pressmeddelande

34/2015, ST/Antti Saastamoinen

Lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) ändras den 1 maj 2015 och ändringarna gäller elproduktion i liten skala.

Definitionen av de kraftverk som inte alls omfattas av beskattningen av elström ändras till att gälla kraftverk med en nominell effekt på högst 100 kilovoltampere, i stället för anläggningar med en effekt på 50 kilovoltampere som tidigare.

Samtidigt upphävs den tidigare bestämmelsen om att den skattemässiga behandlingen av kraftverk vars nominella effekt är större än 50 kilovoltampere men högst 2 000 kilovoltampere är beroende av om elströmmen överförs till ett elnät eller inte under en kalendermånad. I stället föreskrivs det att inte heller ett kraftverk med en nominell effekt på mer än 100 kilovoltampere omfattas av beskattningen, om den elmängd som det producerar under ett kalenderår inte överstiger 800 000 kilowattimmar. Effekten i det kraftverk där elströmmen produceras, med vilket bränsle den produceras eller typen av kraftverk som producerar elströmmen har inte någon betydelse. För att den årliga produktionsgränsen på 800 000 kilowattimmar ska kunna övervakas, införs ett förenklat beskattningsförfarande för de kraftverk som omfattas av denna bestämmelse. Dessa kraftverk ska registrera sig som småproducenter av elström hos Tullen och en gång om året (i januari för hela det föregående året) inlämna till Tullen en skattedeklaration över den elström som de producerat.


Tilläggsuppgifter

Punktskatterådgivning för företag
tfn 0295 52 321 (9–15)
valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi


                                 

TMD