Hoppa till innehåll

Kostnader för inlämnande av summarisk införseldeklaration – fastställande av tullvärde

21.11.2011 14.17 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 9.50
Pressmeddelande

192/2011, RAS/MKA

Innan varor förs in till gemenskapens tullområde ska en summarisk införseldeklaration i regel lämnas in till införseltullkontoret. Om summarisk införseldeklaration föreskrivs i artiklarna 36a–36c i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (nedan tullkodexen), ändrad genom förordning (EG) nr 1875/2006, samt i artiklarna 181b–184c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (nedan tillämpningskodexen för tullkodexen), ändrad genom förordning nr 1875/2006.

Vid fastställande av tullvärdet på basis av transaktionsvärdet enligt artikel 29 i tullkodexen ska kostnaderna för transport och försäkring av de importerade varorna samt avgifter för lastning och hantering som hänför sig till transporten av de importerade varorna fram till platsen för införsel till gemenskapens tullområde, i enlighet med artikel 32.1e i tullkodexen, läggas till det pris som faktiskt har betalats eller ska betalas för de importerade varorna.

Kostnader som uppkommer till följd av inlämnande av summarisk införseldeklaration ska inte betraktas som sådana kostnader för transport, försäkring, lastning eller hantering som avses i artikel 32.1e i tullkodexen. Dessa kostnader ska således inte läggas till transaktionsvärdet vid fastställande av tullvärdet ifall de inte ingår i transaktionsvärdet. Kostnader för inlämnande av summarisk införseldeklaration behöver inte läggas till varornas tullvärde ifall de angetts separat från de fraktkostnader som läggs till transaktionsvärdet. Specificeringen av kostnader kan ske med fraktfaktura eller en annan handling som tullmyndigheterna godkänt.

I artikel 33 i tullkodexen föreskrivs om de poster som inte ska räknas in i tullvärdet om de angetts separat från det pris som faktiskt har betalats eller ska betalas. Kostnader för inlämnande av summarisk införseldeklaration ska inte heller betraktas som sådana transportkostnader som avses i artikel 33.1a i tullkodexen. Därför kan dessa kostnader inte dras av från transaktionsvärdet för de importerade varorna ifall de ingår i det.

Kostnader för inlämnande av summarisk införseldeklaration betraktas dock som sådana övriga importkostnader som avses i 91 § i MomsL och ska inkluderas i mervärdesskattegrunden vid import.

Mera information ges av Miia Ainali vid Tullstyrelsens utrikeshandels- och beskattningsavdelning, tfn 040 332 2691.

TMD