Hoppa till innehåll

Revision av utrikeshandelsstatistik med varor år 2021

Utgivningsdatum 3.2.2023 13.46
Pressmeddelande

Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln med varor offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret.. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga statistiken för utrikeshandel med varor för år 2021 publicerades den 31 augusti 2022.

De statistiska värden för export och import som Tullen månatligen publicerar som preliminära uppgifter avvek år 2021 i ungefär samma grad som under tidigare år från det statistiska årets slutliga siffror. De preliminära värdena för export var närmare sina slutliga värden jämfört med värdena för import. Det är importen från EU-området som alltid justeras mest.

Den slutgiltiga exportstatistiken för åt 2021 uppvisade 1 141 miljoner euro mer än vad som uppskattades i den preliminära statistiken. Detta utgjorde 1,7 procent av värdet på den totala exporten. Den slutliga importstatistiken hade en ökning på 1 294 miljoner euro, dvs. 1,8 procent av värdet på den totala importen.

De månatliga preliminära uppgifterna för export och import samt de slutliga uppgifterna för utrikeshandeln år 2020 presenteras i nedanstående tabell 1 och revideringsprocenterna för åren 2010–2020 illustreras i diagram 1 nedan.

Tabell 1. Månatliga preliminära uppgifter och slutliga värden för export och import år 2021, miljoner euro
Månad Export
Preliminära uppgifter
Export
Slutliga siffror
Import
Preliminära uppgifter
Import
Slutliga siffror
Januari 4 385 4 423 4 685 4 787
Februari 4 810 4 825 5 150 5 275
Mars 5 700 5 817 6 005 6 118
April 5 265 5 350 5 530 5 615
Maj 5 195 5 305 5 405 5 537
Juni 5 595 5 701 5 780 5 985
Juli 5 445 5 547 5 905 5 975
Augusti 5 105 5 160 5 695 5 750
September 6 520 6 621 6 420 5 525
Oktober 6 030 6 124 6 595 6 698
November 6 515 6 623 6 925 7 028
December 7 200 7 410 7 545 7 641
Sammanlagt 67 765 69 906 71 640 72 934
Skillnad milj. e   1 141   1 294
Avvikelse %   1,7   1,8

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2010–2021, i procent av värdet på exporten och importen

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2010–2021, i procent av värdet på exporten och importen

Tullen publicerar de preliminära uppgifterna om utrikeshandeln senast 38 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad statistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras i månadsöversikten ungefär åtta veckor efter statistikmånaden. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret.

Varje månads statistik genomgår en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader. Flest korrigeringar görs vanligtvis under månaden efter statistikmånaden och under den därpå följande månaden. Vid publiceringen av varje månadsstatistik, publiceras också de uppdaterade uppgifterna för tidigare månader i det statistiska året.

Dröjsmål och brister i inlämnandet av statistiskt material har en väsentlig inverkan på kompletteringen av statistiken. Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landskod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna. Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra den med mervärdesskatteuppgifterna. Statistiken uppdateras alltså både genom att man lägger till uppgifter som saknas och tar bort eller korrigerar felaktiga uppgifter. I diagram 2 nedan visas de månatliga avvikelserna i utrikeshandelsstatistiken mellan de preliminära uppgifterna och de uppgifter som publicerats i månadsstatistiken för samma månad.

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsöversikten år 2020–2021, i procent av värdet på exporten och importen

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsöversikten år 2020–2021, i procent av värdet på exporten och importen

I diagram 3 nedan visas de årliga justeringarna av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna publicerade i månadsstatistiken för samma statistikmånad. Eftersom justeringarna har ökat eller minskat värdet på exporten eller importen, har avvikelsernas andel av motsvarande värde i de preliminära uppgifterna beräknats som ett absolut värde.

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsöversikten beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2010–2021, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsöversikten beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2010–2021, procent av värdet på exporten och importen

Mer detaljerade uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken uppgörs finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns också en publiceringstidtabell för de preliminära uppgifterna och månadsstatistiken.

Tullen, Statistik
Information:
Christina Telasuo, tel. 040 332 1828 förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande