Hoppa till innehåll

Restriktiva åtgärder mot Iran

28.3.2011 15.16 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.00
Pressmeddelande

42/2011, TE/JR

Tullstyrelsen

Föreskrift

   

Dnr
42/010/11

Datum
28.3.2011

 

Författningsgrund
Europeiska rådets förordning (EU) nr 961/2010; 25.10.2010
(publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 281; 27.10.2010)

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tullkontor, Tullens kunder

Enligt artikel 27 i Europeiska rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 ska det för alla varor som förs in på eller lämnar unionens tullområde på väg till eller från Iran före ankomst eller avresa lämnas förhandsinformation till tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten. Genom detta förhindras överföring av varor och teknik som ingår i den gemensamma militära förteckningen eller som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra, exportera eller importera.

Förhandsuppgifterna om ankomst och avresa lämnas in i samband med den summariska införseldeklarationen vid import och den summariska utförseldeklarationen eller tulldeklarationen vid export. Vid inlämning av uppgifterna iakttas de tidsfrister som gäller för säkerhetsuppgifterna (rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93).

Uppgiftslämnaren ska uppge om varorna omfattas av restriktioner eller inte enligt EU:s gemensamma militära förteckning eller rådets förordning (EU) nr 961/2010.

Export

Angivande av tilläggsinformationen gäller alla varor och varukoder, men denna föreskrift befriar inte från skyldigheten att ange särskilda tilläggs- eller villkorskoder för de varukoder som omfattas av restriktioner enligt Taric- databasen.

  • Negationskod på tulldeklaration vid export

Vid export av varor till Iran uppger aktören med en negationskod att det inte är fråga om varor som omfattas av restriktioner.

På exporttulldeklarationen anges denna uppgift med tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX (Annan särskild upplysning) och med Y920 (negationskod).

Vid reservförfarande anges uppgiften på följande sätt: FIXXX Y920 i fält 44 (SAD/ESS).

  • Varan som exporteras till Iran har exporttillstånd

Om export av varorna kräver tillstånd och varorna beviljats exporttillstånd, ska man ange dokumentkoden C052 (Exportillstånd för varor och teknik som omfattas av restriktioner) samt tillståndets nummer och datum.

Vid reservförfarande anges uppgiften på följande sätt: C052 tillståndets nummer och datum i fält 44 (SAD/ESS).

Tillståndet ska också alltid visas upp för tullen före överlåtelsen till exportförfarandet.

Import samt summarisk införsel- och utförseldeklaration

Det är alltid förbjudet att från Iran importera eller transportera varor som omfattas av restriktioner, och det ovan beskrivna förfarandet kan inte tillämpas på dem.

I summariska införsel- och utförseldeklarationer kan man med negationskoden Y920 uppge att det inte är fråga om varor som omfattas av restriktioner. Koden kan anges som tilläggsuppgift i fältet för varubeskrivning, eller om detta inte är möjligt kan uppgiften skickas per e-post till Tullens elektroniska servicecentral ([email protected]).

För att Tullen ska kunna veta vilken summarisk införsel- eller utförseldeklaration uppgiften hänför sig till, ska man i e-postmeddelandets rubrikfält ange deklarationens referensnummer (MRN) och varupostens nummer.

TMD