Hoppa till innehåll

Restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

13.5.2011 8.35 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.40
Pressmeddelande

74/2011, TE/JR

Tullstyrelsen

     Föreskrift

Dnr
74/010/11

     Datum
     13.5.2011

Författningsgrund
Europeiska rådets förordning (EU) nr 442/2011, 9.5.2011
(publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 121, 10.5.2011)
Tullagen 4 §

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tullkontor, Tullens kunder

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EU) nr 442/2011 av den 9 maj 2011 är det förbjudet att till Syrien sälja, tillhandahålla, överföra eller exportera sådan utrustning enligt förteckningen i förordningens bilaga I som skulle kunna användas för internt förtryck. Förbudet gäller direkt eller indirekt utrustning som är avsedd för personer, enheter eller organ i Syrien eller som är avsedd att användas i Syrien, oavsett om utrustningen har sitt ursprung i unionen eller inte.

EU-kommissionen har fört in restriktionerna gällande Syrien i Taric-databasen. Om varorna trots varukoden inte ska omfattas av restriktionen används tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX (Annan särskild upplysning) och negationskoden Y920 på exporttulldeklarationen. Vid reservförfarande anges ovannämnda uppgift i fält 44 på exportdeklarationen (SAD/ESS).

1. Undantag från tillämpningen av förbudet

Förbudet ska inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Syrien av Förenta nationernas (FN) personal eller av unionens eller dess medlemsstaters personal, mediernas företrädare samt biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.

I dessa fall ska exportören använda tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX (Annan särskild upplysning) och negationskoden Y921 på exporttulldeklarationen. Vid reservförfarande anges ovannämnda uppgift i fält 44 på exportdeklarationen (SAD/ESS).

2. Tillståndspliktig export

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga III, i Finland utrikesministeriet, får i undantagsfall ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som kan användas för internt förtryck på sådana villkor som de finner lämpliga, om de fastställer att sådan utrustning endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

Om utrikesministeriet i Finland beviljat tillstånd till export av utrustning till Syrien ska dokumentkoden C052 (Exporttillstånd för varor och teknik som omfattas av restriktioner) samt tillståndets nummer och datum anges på exportdeklarationen. Vid reservförfarande anges dokumentkoden C052, tillståndets nummer och datum i fält 44 (SAD/ESS).

TMD