SV

Rekordantal tullbrott – Internets betydelse vid brotten har ökat avsevärt

11.3.2014 9.00
Pressmeddelande

År 2013 kom sammanlagt 10 724 brott till Tullens kännedom (år 2012: 9 425 brott).Antalet är det största någonsin.Antalet tullbrott har vuxit i jämn takt under de sex senaste åren, framför allt vad narkotikabrott och läkemedelsbrott beträffar.Till exempel har antalet narkotikabrott mer än fördubblats under de senaste två åren.

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta uppgick till dryga 31 miljoner euro i fjol. Lejonparten av summan utgjordes av återtagen vinning av brott (24,9 miljoner euro). Beloppet av de skatter som kringgåtts uppgår till 5,23 miljoner euro (år 2012: 10,8 miljoner euro).

Antalet narkotika-, dopnings- och skattebrott ökade

År 2013 kom sammanlagt 557 skattebedrägerier till Tullens kännedom (2012: 529). Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades var 51, medan antalet år 2012 var 106.

Antalet dopningsbrott har hållit en relativt jämn nivå under de senaste åren. År 2013 steg antalet dopningsbrott emellertid med nästan hundra stycken till 339 brott (2012: 240). Av dessa var 44 grova dopningsbrott, medan de år 2012 var 11 till antalet.  Betydelsen av Internet speciellt vid anskaffning av olagliga dopnings- och läkemedel har ökat avsevärt.

Tullen beslagtog 78 798 tabletter eller ampuller olika dopningsmedel, dvs. drygt 36 000 mindre än under rekordåret 2012 (2012:115 344). Nya fenomen med anknytning till dopningsbrott var i fjol råämnen som beställdes via Internet och försäljning av dopningsmedel som tillverkats av dessa ämnen under primitiva förhållanden i Finland.  

År 2013 kom sammanlagt 3 232 narkotikabrott till Tullens kännedom (2012: 2 509). Av dessa var 195 grova brott (2012: 222). Den största tillväxten skedde i narkotikabrott av normalgraden, vilket förklaras av att Internet allt mera användes som beställningskanal för narkotika. Anonymiten på Internet och de snabba distributionskanalerna sänker tröskeln för anskaffning av traditionella droger och designdroger.  Designdrogerna skickas till Finland antingen per post eller med användning av kurirfirmor. I näthandeln sker betalningen allt oftare också med bitcoin eller andra virtuella valutor. 

Designdrogerna är fortfarande ett växande problem och mångfalden av dessa preparat är stor. Det kommer hela tiden nya preparat ut på marknaden och gamla preparat försvinner.  Situationen är lagstiftningsmässigt besvärlig och gör Tullens verksamhet svår, eftersom nya preparat trots sitt narkotikaliknande verkan inte har klassificerats som narkotika, en del av dem inte ens som läkemedel.

Tullen beslagtog sammanlagt 5 068 kilogram narkotika år 2013 (2012: 3 374 kg). Den ökade beslagmängden förklaras av att mängden beslagtagen khat växte. Beslagen av khat uppgick till 4 767 kilogram (2012: 2 945 kg). Hasch beslagtogs mindre än året innan, dvs. 96 kilogram (2012: 280 kg). Beslagen av marijuana uppgick till sammanlagt 165,9 kilogram, som är cirka 50 kilogram mera än året innan (2012: 113,7 kg). Amfetaminbeslagen uppgick till 5,8 kilogram, som är klart mindre än föregående års 23 kilogram.

Av drogen ecstasy beslagtogs sammanlagt 20 757 tabletter.  Mängden är fyrfaldig jämfört med mängden året innan (2012: 4 563). Tullen beslagtog år 2013 sammanlagt 37 382 tabletter eller ampuller berusande läkemedel (2012: 29 482). Subutex utgjorde nästan hälften av de berusande läkemedlen.

Andelen utlänningar av dem som gjort sig skyldiga till narkotikabrott var år 2013 cirka 30 procent.

Narkotika förs in till Finland mest från Baltikum och västra Europa, men också från Ryssland. En betydande del av narkotikan smugglas in till Finland antingen sjövägen via Helsingforshamnarna eller flygvägen via Helsingfors-Vanda flygplats. Finland används också som transitland i smugglingsverksamheten. Narkotika förs via Finland ut till både Ryssland och västra Europa, särskilt till de nordiska länderna.

Importen av stora smugglingspartier sköts till största delen av yrkesmässiga utländska grupper. Kurirerna är ofta yrkesmässiga smugglare och kommer särskilt från Baltikum eller södra och centrala Europa. Små partier kommer per post eller förs in av resande när dessa anländer till landet. Vid förundersökning av stora brottshelheter har det internationella tullsamarbetets roll ökat ytterligare.

Antalet läkemedelsbrott på hög nivå

Antalet läkemedelsbrott har fortsatt att öka stadigt under de senaste åren. År 2013 kom sammanlagt 1 524 läkemedelsbrott till Tullens kännedom (2012: 1 543). Tullen beslagtog i fjol cirka 223 000 olika läkemedelstabletter eller -ampuller (2012: ca 242 000). Ofta skickas läkemedel till Finland från Asien fastän köparna tror att nätapoteket finns i EU. Tidigare var en betydande del av de läkemedel som beslagtogs av Tullen s.k. potenspreparat. Nuförtiden importeras allt mera också andra läkemedel än potenspreparat olagligt till landet.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet 22,39 miljoner euro

Tullen undersökte år 2013 sammanlagt 259 brott som klassificeras som ekonomiska brott.  Brotten var i huvudsak skattebedrägerier och brott mot industriell rättighet. Antalet grova skattebedrägerier sjönk jämfört med året innan: år 2013 undersöktes sammanlagt 51 fall av grovt skattebedrägeri, medan siffran år 2012 var 106. Därtill undersökte Tullen i fjol 67 förfalskningsbrott (2012: 63).

Utmaningarna inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet har ökat till följd av nya fenomen som hänför sig t.ex. till elektronisk handel och trafiken inom EU-handeln. Internet utnyttjas vid marknadsföring och försäljning av högt beskattade produkter till konsumenter samt vid kringgående av de skattebestämmelser som gäller för dessa produkter. Å andra sidan har de fall med anknytning till företagsverksamhet som Tullen undersökt som skattebedrägeri och tullredovisningsbrott gällt bl.a. odeklarerade exportvaror eller felaktigt angivna varubeskrivningar och varukoder.

Till Tullens kännedom kom 40 immateriella brott, dvs. brott mot industriell rättighet och varumärkesförseelser samt upphovsrättsbrott och -förseelser (2012: 50). Största delen av dessa brott, 28 stycken, var brott mot industriell rättighet.

Värdet av de omhändertagna varorna uppgick till nästan 5,3 miljoner euro (2012: 6,4 milj. euro). Värdet av den egendom som man fick tillbaka tack vare Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet uppgick år 2013 till 1,88 miljoner euro (2012: 1,55 milj. euro) och värdet av förlusten till följd av de ekonomiska brott som har undersökts eller som fortfarande undersöks uppgick till 17,03 miljoner euro (2012: 22 milj. euro).

Den illegala införseln av punktskattepliktiga produkter har fortsatt

År 2013 omhändertog Tullen totalt 3,8 miljoner cigaretter i brottsärenden. Mängden är betydligt mindre än år 2012, då två större cigarettbeslag inverkade på den totala mängden som det året uppgick till 28 miljoner omhändertagna cigaretter. I huvudsak transporteras cigaretterna till Finland i små partier främst från Ryssland, vilket avspeglas i mängderna som omhändertas. Sammanlagt 373 tobaksproduktförseelser uppdagades (2012: 350). Finland fungerar också som transitland för cigaretter som smugglas till de andra nordiska länderna och till Mellaneuropa.

Snusbeslagen uppgick år 2013 till 673 kilogram, vilket motsvarar ca 22 400 dosor. Snuset hade förts in från Sverigebåtarna, beställts på Internet och förts in med bil från Sverige och Ryssland. Ett finländskt fenomen är snus som finns till salu i kiosker och andra detaljhandelsställen. Utredningar av sådana här fall pågår kontinuerligt vid Tullens brottsbekämpning. I ett fall fick en kioskägare två och ett halvt års villkorligt fängelse och dömdes dessutom att betala uppemot 900 000 euro i skadestånd.

Totalt 11 136 liter alkohol beslagtogs år 2013. Den totala mängden är 5 450 liter större än år 2012. Ökad uppmärksamhet riktades mot transporten av alkohol inom EU:s inre trafik. Vid tullkontroll omhändertogs sammanlagt 40 546 liter alkohol (2012: 39 092 liter), varav resandeinförselns andel uppgick till 39 276 liter (2012: 27 830 liter) och fraktens andel till 1 270 liter (2012: 11 262 liter). Sammanlagt 1 014 alkoholbrott avslöjades (2012: 892). Sex av dessa var grova alkoholbrott.

Brottslighet som anknyter till vapen och andra farliga föremål

Illegal import och annan verksamhet som hänför sig till skjutvapen har varit ett av insatsområdena för lagövervakande myndigheter inom EU och i Finland. Tullen avslöjade 65 skjutvapenbrott och beslagtog 228 skjutvapen (2012: 536).

Bland utbudet i näthandeln finns även sådana farliga föremål som kan omfattas av förbud och begränsningar vid import. Antalet fall som registrerades med brottsrubriceringen brott mot bestämmelserna om farliga föremål var sammanlagt 63. I samband med fallen har Tullen omhändertagit 101 farliga föremål från resanden eller från försändelser som anlänt per post till privatpersoner, däribland kastyxor, förlamande elvapen, knivar och knogjärn.

Mera information:           

brottsbekämpningsdirektör Esko Hirvonen, tfn 040 332 2296
brottsbekämpningschef Hannu Sinkkonen, tfn 040 332 4389 (allvarlig brottslighet)
brottsbekämpningschef Jarmo Orola, tfn 040 332 6103 (brottsunderrättelse)
brottsbekämpningschef Petri Lounatmaa, tfn 040 332 2149 (ekonomiska brott)

Pressmeddelande