Hoppa till innehåll

Godkänd mottagare vid transitering per järnväg

21.12.2010 17.14
Pressmeddelande

211/2010, JS/JR

Tullstyrelsen

          Föreskrift

 

Dnr
211/010/10

             Datum
             21.12.2010

Författningsgrund
Tullkodexen, art. 97.2 b
Tullagen, 4 § 2 mom

Giltighetstid
1.1.2011 – 31.12.2011

Målgrupper
Tulldistrikten
Ekonomiska aktörer som tar emot nationella transiteringar per järnväg

För mottagande av nationella järnvägstransiteringar (elektronisk VR-transitering eller transitering med fraktsedel) kan ett tillstånd att agera som godkänd mottagare utan användning av NCTS-systemet beviljas, om mottagaren har ett tillfälligt lager som skriftligen godkänts av ett tulldistrikt eller ett hemförtullningstillstånd som berättigar till att hänföra varorna till ett tullförfarande efter transiteringsförfarandet.

Tillstånd till detta förfarande ska sökas hos det tulldistrikt där innehavaren av hemförtullningstillståndet är etablerad eller där det tillfälliga lagret är beläget.

Tillstånd som är i kraft när detta beslut utfärdas och som annars skulle upphöra att gälla den 1 januari 2011 förblir automatiskt utan separat beslut av tulldistriktet i kraft till slutet av giltighetstiden för detta beslut, om förutsättningarna för agerande som godkänd mottagare uppfylls, utom när det gäller användningen av NCTS-systemet vid kommunikationen med Tullen.

TMD