SV

Punktskattelagen ändras – referensnivåer tas i bruk för resandeinförsel av alkohol i juli

27.6.2014 13.30
Pressmeddelande

Finansministeriet och Tullen informerar

I Finland träder reverensnivåerna för resandeinförsel av alkohol i kraft den 1 juli 2014. I och med ändringen ska den som för in alkohol redogöra för syftet med införseln på begäran av Tullen och göra sannolikt att produkterna är avsedda för eget bruk.

En resande får skattefritt föra in alkohol från ett annat EU-land endast för sitt eget bruk och förutsatt att han eller hon själv för in dryckerna. Som eget bruk anses även införsel av alkohol till familjemedlemmar, släktfester eller som gåva. Med släktfester avses bland annat födelsedagar och bröllop som ordnas för familjemedlemmar som bor i samma hushåll.

Införsel åt t.ex. vänner mot ersättning är inte eget bruk. Införsel anses vara kommersiell om produkterna överlåts till andra personer mot vederlag av något slag.

Tullens uppgift är att avgöra i samband med införseln av alkohol om det är fråga om skattefri resandeinförsel eller kommersiell import. Avgörandet sker utifrån en helhetsbedömning där mängden alkoholprodukter bara är en av grunderna. Alkohol som införs i kommersiellt syfte ska anmälas till Tullen och en säkerhet ska ställas för betalning av punktskatter.

Referensnivåer för alkolinförsel

Bestämmelserna om skattefrihet för resandeinförsel finns i artikel 32 i punktskattedirektivet, enligt vilken en enskild person inte behöver betala punktskatt på nytt för produkter som redan beskattats i en annan medlemsstat och som personen själv för in för eget bruk. I samma artikel föreskrivs det att medlemsstaterna kan fastställa referensnivåer för införseln av alkohol. Dessa referensnivåer har nu tagits med i den nya punktskattelagen. Referensnivåer enligt punktskattedirektivet tillämpas redan i 11 EU-länder.

Enligt den nya punktskattelagen ska den som för in alkohol redogöra för syftet med införseln på begäran av Tullen och göra sannolikt att produkterna är avsedda för eget bruk, ifall personen för in mer än

1) 20 liter mellanprodukter (till exempel sherry, portvin, vermouth och andra motsvarande drycker),

2) 90 liter vin, varav högst 60 liter mousserande vin (inkl. cider och genom jäsning tillverkade long drink-drycker),

3) 110 liter öl,

4) 10 liter andra alkoholdrycker (inkl. long drink-drycker som inte tillverkats genom jäsning).

Cider och long drink kan inte jämställas med öl.

I bakgrunden till lagändringen ligger den ovanliga minskningen av skattebasen för alkoholskatten och den ökade resandeinförseln av alkoholdrycker. Införseln har nått en varaktigt hög nivå.

Från andra EU-länder får resande även i fortsättningen föra in alkoholdrycker skattefritt men endast för eget bruk och endast om resanden själv för in dryckerna i landet.

Skyldighet att lägga fram utredning ligger på den skattskyldige

Enligt punktskattelagen svarar Tullen för verkställande och övervakning av punktbeskattning. Enligt lagen ligger skyldigheten att lägga fram utredning i huvudsak på den skattskyldige, som har bättre förutsättningar att redogöra för saken. Därmed är en privatperson skyldig att redogöra för användningsändamålet för de alkoholdrycker som han eller hon för med sig. Tullen kan komma att begära utredningar av personen antingen vid införseln eller vid behov i efterhand.

– Tullens mål är inte att begränsa privatpersoners alkoholinförsel, utan att hitta kommersiell import som maskerats som resandeinförsel, berättar tullöverinspektör Seppo Raitolahti.

Tidsfrist för efterbeskattning

Ifall Tullen i samband med utredning av stora partier alkoholdrycker konstaterar att det är fråga om kommersiell import kan punktskatt tas ut på dryckerna i efterhand. Efterbeskattningen kan verkställas inom tre kalenderår efter införseln.

Mera information:
Tanja Nurmi, konsultativ tjänsteman vid finansministeriet, tfn 02955 30335

Pressmeddelande