Hoppa till innehåll

Provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter från tredjeländer träder i kraft den 19 juli 2018

18.7.2018 13.23 | Publicerad på svenska 19.7.2018 kl. 12.13
Pressmeddelande

EU har inrättat tullkvoter för import till unionen från 23 produktkategorier av stål. Kvoterna gäller i 200 kalenderdagar från den 19 juli 2018. EU-kommissionen har konstaterat att unionens tillverkare befinner sig i en situation där allvarlig skada är nära förestående och att provisoriska skyddsåtgärder måste införas på grund av de kritiska omständigheterna. Överkapaciteten på stål och Förenta staternas handelsbegränsande åtgärder förväntas leda till att en betydande del av handeln med stålprodukter läggs om till unionen.  Förordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr L 181, 18 juli 2018.

I bilaga 1 till detta kundmeddelande anges tullkvoterna, produktkategorierna, KN-numren och tullkvotvolymerna. När en viss tullkvot utnyttjats till fullo eller när importen av produktkategorierna inte omfattas av tullkvoten i fråga ska en tilläggstull på 25 % tas ut. Tilläggstullen ska tillämpas på den importerade produktens tullvärde.

Varans ursprung bestäms enligt unionens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Skyddsåtgärderna gäller tredjeländer, dvs. länder och områden som inte hör till EU:s tullområde. Skyddsåtgärderna gäller dock inte alla utvecklingsländer. I bilaga 2 finns en förteckning över produkter i utvecklingsländer på vilka de provisoriska åtgärderna är tillämpliga. Produkter med ursprung i Norge, Island och Liechtenstein ska inte omfattas av åtgärderna, eftersom risken för en importökning från dessa länder är låg.

Hur ska importörer göra om stålet redan är på väg den 19 juli?

Import av en sådan stålprodukt som redan är på väg till unionen den 19 juli 2018 och vars bestämmelseort inte kan ändras ska inte belasta tullkvoterna eller omfattas av tilläggstullen på 25 procent och får därmed övergå till fri omsättning I samband med förtullningen kan importören i detta fall uppge tilläggskoden för särskild upplysning XEQ.

Alternativt kan importören ansöka om återbetalning av betalda tilläggstullar hos Tullens enhet för omprövning inom tre år från dagen för underrättelse om tullskulden. Ansökan om omprövning ska skickas per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. I omprövningsansökan ska importören bevisa att varorna redan har varit på väg till unionen den 19 juli 2018 och att bestämmelseorten inte har kunnat ändras. Handläggningstiden för omprövningsansökan är cirka tre månader.

Hur ska importörer göra om stålet omfattas av skyddsåtgärder?

Under den tid som de provisoriska skyddsåtgärderna gäller ska man för de länder som åtgärderna gäller i deklarationen ange kod för tullbehandling (förmånsbehandling) 120, kvotnummer och landgruppskod SAVG (5001).

Kvoterna är tillsvidare kökvoter, och därför uppbärs tariffenliga tullsatser vid förtullningen innan kvoterna öppnas. Då kvoterna har öppnats kan ni be om svar av kvotgruppen (kiintioryhma(at)tulli.fi).

Bilaga 1 Tullkvoter

Bilaga 2 Förteckning över produkter i utvecklingsländer på vilka de provisoriska åtgärderna är tillämpliga

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande