Hoppa till innehåll

Produkter med ursprung i Ukraina beviljas ensidiga tullförmåner från och med 23.4.2014

Utgivningsdatum 23.4.2014 12.36 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.03
Pressmeddelande

41/2014, LL

Rättsakt: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina, EUT L 118, 22.4.2014

Giltighet: Förordningen träder i kraft den 23 april 2014. Den tillämpas tills associeringsavtalet träder i kraft eller tills avtalet börjar tillämpas provisoriskt och till och med senast den 1 november 2014. Ifall förordningen slutar att gälla innan den 1 november 2014 kommer kommissionen att offentliggöra ett meddelande i EUT om att förordningen inte längre tillämpas.

Tullförmånerna i associeringsavtalet som förhandlats fram mellan EU och Ukraina har verkställts på förhand genom att bevilja produkter med ursprung i Ukraina ensidiga tullförmåner i unionen från och med den 23 april 2014 genom förordning 374/2014. Tullarna nedsätts eller avskaffas enligt den förteckning över medgivanden som återfinns i bilaga IA till associeringsavtalet. Nedsättningarna och avskaffningarna av tullar samt tullkvoterna och vissa tullkvoter för jordbruksprodukter finns angivna i bilaga I–III till förordningen.

En del av tullnedsättningarna förverkligas stegvis (konsekutiva nedsättningar). I bilaga I till förordningen anges bastullsatserna, utifrån vilka tullbeloppen nedsätts enligt kategorier. Tullarna för produkter som tillhör kategori 0 avskaffas helt och hållet redan från och med den 23 april 2014.

Exempel: Varukod 1604 14 11 (20), bastullsats 24 %, kategori 7, förmånstullsatsen för produkter med ursprung i Ukraina är enligt Taric 20,50 % från och med den 23 april 2014 (förmånen utgör 1/7 av bastullsatsen)

Ursprungsregler

Som ursprungsregler tillämpas de ursprungsregler och metoder för administrativt samarbete som avses i avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen (2454/93 konsoliderad version; artiklarna 97x–123 och bilagorna 14, 15, 21 och 22)

Som ursprungsintyg används i Ukraina varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration för ursprungsprodukter upp till ett värde av 6 000 euro. Det är inte möjligt att tillämpa förfarandet för godkända exportörer utan en värdegräns i Ukraina.  Ursprungsintyget är i kraft fyra månader efter den dag det utfärdats.
Produkter med ursprung i EU kan exporteras till Ukraina för tillämpning av bilateral kumulation (artikel 98.2). Som ursprungsintyg används likaså varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration. Exportörer i unionen kan tillämpa statusen som godkänd exportör, som förutsätter tillstånd från Tullen, vid upprättandet av fakturadeklarationer. Giltiga tillstånd behöver inte uppdateras på grund av eventuell export till Ukraina.

Ursprungsreglerna i tillämpningskodexen innefattar inte något förbud mot tullrestitution i motsats till ursprungsreglerna i associeringsavtalet. Bestämmelsen om ett så kallat varaktigt intyg återfinns i artikel 118.4. Tillämpningsperioden för ett varaktigt intyg kan vara högst tre månader lång till skillnad från den period som godkänns enligt de ursprungregler som tillämpas på GSP-systemet.

Tillämpning av GSP-systemet

Ukraina är fortfarande förmånsland inom EU:s GSP-system. GSP-systemet tillämpas jämsides med förordning 374/2014. GSP-systemets ursprungsregler är mildare för vissa varukoder än ursprungreglerna som tillämpas på tullförmånerna i förordning 374/2014. Likaså torde GSP-systemet tillämpas särskilt i situationer då det inte längre finns utrymme i den tullkvot som avses i förordning 374/2014.
Behöriga myndigheter i Ukraina

Handelskamrarna är i Ukraina behöriga myndigheter att bestyrka både varucertifikat EUR.1 och ursprungscertifikat formulär A (Form A) som används inom GSP-systemet. Uppgifterna om dessa myndigheters stämplar har skickats till EU-kommissionen och vidare till tullförvaltningarna i medlemsstaterna. Från och med den 23 april 2014 omfattar uppgifterna inte modeller av stämplarna som används vid handelskamrarna på Krim och i Sevastopol.

Mera information ges av Leena Lehtinen, e-post:,  leena.lehtinen(at)tulli.fi samt av Tullens övriga sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD