Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

2.11.2012 11.34
Pressmeddelande

122/2012, MNy/MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 924/2012 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 91/2009 ändrats. Antidumpningstull uppbärs vid import av fästdon av järn eller stål enligt KN-nummer 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00.

De tillämpliga antidumpningstullarna trädde i kraft den 11 oktober 2012 och är följande:

Företag

Tullsats

Taric-
tilläggsår

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd, Shanghai

43,4 %

A924

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Suzhou

0,0 %

A918

Changshu City Standard Parts Factory ja Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd, Changshu

38,3 %

A919

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd, Dongguan City

22,9 %

A920

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd, Kunshan

63,7 %

A921

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd, Ningbo City

64,3 %

A922

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd, Jiangshan Town

69,7 %

A923

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai

0,0 %

A925

Bulten Fasteners (China) Co., Ltd, Beijing

0,0 %

A997

Företag som nämns i bilaga I nedan

54,1 %

A928

Alla andra företag

74,1 %

A999

Till följd av en omprövning har antidumpningstullen reviderats för vissa företag i tabellen. Därtill omfattas importen av produkter tillverkade av företaget Bulten Fasteners China nu av en tullsats på 0 %.

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. Förordningen publicerades den 10 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 275. Förordningen trädde i kraft den 11 oktober 2012.

Rättelse i Europeiska unionens officiella tidning nr L 287, 18.10.2012

Import av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater underkastades registreringsskyldighet genom kommissionens förordning nr 771/2012 (EUT nr L 229, 24.8.2012). Rättelsen gäller de varukoder som tillämpas på bioetanol.

De rätta KN-numren är följande:

ex 2207 10 00

ex 2710 12 21

ex 2710 12 49

ex 3814 00 10

ex 2207 20 00

ex 2710 12 25

ex 2710 12 51

ex 3814 00 90

ex 2208 90 99

ex 2710 12 31

ex 2710 12 59

ex 3820 00 00

ex 2710 12 11

ex 2710 12 41

ex 2710 12 70

ex 3824 90 97

ex 2710 12 15

ex 2710 12 45

ex 2710 12 90

De rätta Taric-numren är följande:

2207 10 00 11

2710 12 21 10

2710 12 49 10

3814 00 10 10

2207 20 00 11

2710 12 25 91

2710 12 51 10

3814 00 90 70

2208 90 99 11

2710 12 31 10

2710 12 59 10

3820 00 00 10

2710 12 11 10

2710 12 41 10

2710 12 70 10

3824 90 97 67

2710 12 15 10

2710 12 45 10

2710 12 90 10

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland

Genom kommissionens beslut nr 2012/629/EU har godkännandet av åtagandet återkallats för följande företag: Open Joint Stock Company (OJSC) ”Azot ”, Novomoskovsk, Ryssland, eller Open Joint Stock Company (OJSC) ”Nevinnomyssky Azot”, Nevinnomyssk, Ryssland, gällande import av ammoniumnitrat som produceras av dessa företag och som antingen säljs direkt till den första oberoende kunden i unionen eller säljs av Eurochem Trading GmbH, Zug, Schweiz, eller säljs via Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company ”Eurochem”, Moskva, Ryssland, och Eurochem Trading GmbH, Zug, Schweiz, (Eurochem-gruppen) till den första oberoende kunden i unionen (Taric-tilläggsnummer A522).

Den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 661/2008 (EUT nr L 185, 12.7.2008) ska därför tillämpas vid import av ammoniumnitrat som producerats av Eurochem Groupin (Taric-lisäkoodi A522). Kommissionens beslut publicerades den 11 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 277. Beslutet trädde i kraft den 12 oktober 2012.

Import av aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina ska registreras

Genom kommissionens förordning (EU) nr 973/2012 har import av aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina börjat registreras. Samtidigt har kommissionen inlett en undersökning av huruvida antidumpningsåtgärder kringgås. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7607 11 19 10.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Om undersökningen ger vid handen att åtgärderna kringgåtts kan antidumpningstull tas ut för importen i fråga fr.o.m. dagen då registreringen påbörjades. Förordningen publicerades den 23 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 293. Förordningen trädde i kraft den 24 oktober 2012.

Tydliggörande av tillämpningsområdet för antidumpningstullar på viss tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning med ursprung i Kina; återbetalning av antidumpningstull

Genom rådets förordning nr 986/2012 har antidumpningstullen vid import av viss tråd och vissa linor av olegerat stål ändrats med retroaktivt verkan. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 och ex 7312 10 69 (Taric-nummer 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 och 7312 10 69 91).

Tillämpningsområdet för den slutgiltiga antidumpningstullen har preciserats: antidumpningstullen gäller inte längre galvaniserade (men utan ytterligare överdrag) sjutrådiga linor i vilka kärntrådens diameter är densamma eller högst 3 % större än diametern på någon av de sex andra trådarna.

Antidumpningstullarna som betalats för dessa produkter som tidigare omfattades av tillämpningsområdet ska återbetalas. Återbetalning av de betalda antidumpningstullarna ska sökas hos Tullens rättelseenheter.

Obs! Om de tidsfrister som fastställs i artikel 236.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 har löpt ut före den 26 oktober 2012 eller löper ut den 26 oktober 2012, eller om de löper ut inom sex månader efter det datumet, förlängs de härmed så att de kommer att löpa ut sex månader efter den 26 oktober 2012.

Rådets förordning publicerades den 26 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 297. Förordningen trädde i kraft den 27 oktober 2012 och tillämpas från och med den 14 maj 2009.

Ändring (gällande företag) av antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska strykbrädor

Genom rådets förordning (EG) nr 987/2012 har antidumpningsåtgärderna ändrats vid import av kinesiska strykbrädor. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00 (Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51).
Ändringen gäller produkter som tillverkats av Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou. Företagets Taric-tilläggsnummer on A786. Vid import av strykbrädor som tillverkats av företaget tillämpas en antidumpningstull på 26,5 procent. Rådets förordning publicerades den 26 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 297. Förordningen trädde i kraft den 27 oktober 2012.

Nya antidumpningsåtgärder; återbetalning av antidumpningstull

- Vid import av peroxosulfater (persulfater) med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2833 40 00 och ex 2842 90 80 (Taric-nummer 2842 90 80 20). Tillkännagivandet publicerades den 10 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 305.

- Antidumpningsförfarandet vid import av peroxosulfater med ursprung i Taiwan och Amerikas förenta stater avslutades den 12 oktober 2012. Tillkännagivandet publicerades den 11 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 307.

- Vid import av etanolamin med ursprung i Amerikas förenta statar har en antidumpningsundersökning partiellt återupptagits. Därtill har antidumpningstullen upphävts för ett företag.

I sin dom av den 8 maj 2012 i mål T-158/10 ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal rådets genomförandeförordning (EU) nr 54/2010 av den 19 januari 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av etanolaminer med ursprung i Amerikas förenta stater till den del som gäller företaget The Dow Chemical Company.

Till följd av domen omfattas import av etanolaminer tillverkade av Dow Chemical inte längre av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EU) nr 54/2010.

Följaktligen ska de slutgiltiga antidumpningstullar som betalats vid import av etanolaminer, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2922 11 00 (monoetanolamin) (TARIC-nummer 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamin) (TARIC-nummer 2922 12 00 10) och 2922 13 10 (trietanolamin), med ursprung i Amerikas förenta stater och tillverkade av Dow Chemical (TARIC-tilläggsnummer A115) återbetalas. Återbetalning av de betalda antidumpningstullarna ska sökas hos Tullens rättelseenheter. Tillkännagivandet publicerades den 18 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 314.

- Vid import av linor och kablar av stål eller järn med ursprung i Ryska federationen har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Varorna i fråga klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98. Tillkännagivandet publicerades den 27 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 330.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA 1

SAMARBETSVILLIGA EXPORTERANDE TILLVERKARE SOM INTE INGICK I STICKPROVSURVALET 

Taric-tilläggsnummer A928

Abel Manufacturing Co., Ltd Shanghai
Autocraft Industrial (Shanghai) Ltd Shanghai
Changshu Fuxin Fasteners Manufacturing Co., Ltd Changshu
Changshu Shining Sun Fasteners Manufacturing Co., Ltd Changshu
Changzhou Oread Fasteners Co., Ltd Changzhou
Chun Yu (Dongguan) Metal Products Co., Ltd Dongguan
Cixi Zhencheng Machinery Co., Ltd Cixi
Dongguan Danny & Kuen Metal & Co., Ltd Dongguan
Foshan Nanhai Gubang Metal Goods Co., Ltd Foshan
Gem-year industrial Co., Ltd Jiashan
Guangzhou Tianhe District Zhonggu Hardware Screw Manufacture Guangzhou
Haining Xinxin Hardware Standard Tools Co., Ltd Haining
Haiyan Flymetal Hardware Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Haitang Fasteners Factory Jiaxing
Haiyan Hardware Standard Parts Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Lianxiang Hardware Products Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Mengshi Screws Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Self-tapping Screws Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Sun's Jianxin Fasteners Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Xinan Standard Fastener Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Xinglong Fastener Co., Ltd Jiaxing
Hangzhou Everbright Metal Products Co., Ltd Hangzhou
Hangzhou Spring Washer Co., Ltd Hangzhou
Hott Metal Part and Fasteners Inc. Changshu
J. C. Grand (China) Corporation Jiaxing
Jiangsu Jiangyu Metal Work Co., Ltd Dongtai
Jiashan Yongda Screw Co., Ltd Jiashan
Jiaxiang Triumph Hardware Co., Ltd Haining
Jiaxing Victor Screw Co., Ltd Jiaxing
Jinan Star Fastener Co., Ltd Jinan
Jin-Well Auto-parts (zhejiang) Co., Ltd Jiashan
Kinfast Hardware Co., Ltd Haining
Ningbo Alliance Screws and Fasteners Co., Ltd Ningbo
Ningbo Anchor Fasteners Industrial Co., Ltd Ningbo
Ningbo Dafeng Machinery Co., Ltd Ningbo
Ningbo Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd Ningbo
Ningbo Fastener Factory Ningbo
Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd Ningbo
Ningbo Haixin Railroad Material Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jinhui Gaoqiang Fastener Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jinpeng High Strength Fastener Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jintai Fastener Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jinwei Standard Parts Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jiulong Fasteners Manufacture Co., Ltd Ningbo
Ningbo Londex Industrial Co., Ltd Ningbo
Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd Ningbo
Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd Ningbo
Ningbo Qunli Fastener Manufacture Co., Ltd Ningbo
Ningbo Special - Wind - Fasteners (China) Co., Ltd Ningbo
Ningbo Xinxing Fasteners Manufacture Co., Ltd Ningbo
Ningbo Yonggang Fasteners Co., Ltd Ningbo
Ningbo Zhenhai Xingyi Fasteners Co., Ltd Ningbo
Ningbo Zhongbin Fastener Manufacture Co., Ltd Ningbo
Ningbo Zhongjiang High Strength Bolt Co., Ltd Ningbo
Robertson Inc. (Jiaxing) Jiashan
Shanghai Boxed Screw Manufacturing Company Limited Shanghai
Shanghai Fenggang Precision Inc. Shanghai
Shanghai Foreign Trade Xiasha No. 2 Woodscrew Factory Co., Ltd Shanghai
Shanghai Great Diamond Fastener Co., Ltd Shanghai
Shanghai Hang Hong Metal Products Co., Ltd Shanghai
Shanghai Hangtou Fasteners Co., Ltd Shanghai
Shanghai Huaming Hardware Products Co., Ltd Shanghai
Shanghai Moregood C&F Fastener Co., Ltd Shanghai
Shanghai Moresun Fasteners Co., Ltd Shanghai
Shanghai Qingpu Ben Yuan Metal Products Co., Ltd Shanghai
Shanghai Ren Sheng Standardized Item Manufacture Ltd, Co Shanghai
Shanghai Shuyuan Woodscrews Factory Shanghai
Shanghai SQB Automotive Fasteners Company Ltd Shanghai
Shanghai Tapoo Hardware Co., Ltd Shanghai
Shanghai Yifan High-Intensity Fasteners Co., Ltd Shanghai
Shanxi Jiaocheng Zhicheng Foundry Ltd Jiaocheng
Shenzhen Top United Steel Co., Ltd Shenzhen
Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited Jiaxing
Sunfast (Jiaxing) Enterprise Co., Ltd Jiaxing
Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co., Ltd Suzhou
Taicang Rongtong Metal Products Co., Ltd Taicang
Tangshan Huifeng Standard Component Make Co., Ltd Tangshan
Tangshan Xingfeng Screws Co., Ltd Tangshan
Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd Shanghai
Tianjin Jiuri Manufacture & Trading Co., Ltd Tianjin
Wenzhou Excellent Hardware Apparatus Packing Co., Ltd Wenzhou
Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd Wenzhou
Wenzhou Tian Xiang Metal Products Co., Ltd Wenzhou
Wenzhou Yili Machinery Development Co., Ltd Wenzhou
Wenzhou Yonggu Fasteners Co., Ltd Wenzhou
Wuxi Huacheng Fastener Co., Ltd Wuxi
Wuxi Qianfeng Screw Factory Wuxi
Xingtai City Ningbo Fasteners Co., Ltd Xingtai
Yueqing Quintessence Fastener Co., Ltd Yueqing
Zhejiang Jingyi Standard Components Co., Ltd Yueqing
Zhejiang New Oriental Fastener Co., Ltd Jiaxing
Zhejiang Qifeng Hardware Make Co., Ltd Jiaxing
Zhejiang Rising Fasteners Co., Ltd Hangzhou
Zhejiang Yonghua Fasteners Co., Ltd Rui' An
Zhejiang Zhongtong Motorkits Co., Ltd Shamen
Zhongshan City Jinzhong Fastener Co., Ltd Zhongshan

BILAGA II

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

1. [Den anställdes namn och befattning vid det företag som utfärdat fakturan.]
2. Följande försäkran: ”Undertecknad intygar härmed att de [volym] fästdonsprodukter som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.
[Datum och namnteckning]”

TMD