Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

6.6.2013 11.19
Pressmeddelande

67/2013, MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 513/2013 har en preliminär antidumpningstull införts på import av kinesiska solcellsmoduler eller -paneler och celler och plattor av den typ som används i solcellsmoduler eller -paneler av kristallint kisel (cellerna och plattorna är högst 400 mikrometer tjocka).  Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 3818 00 10 11, 3818 00 10 19, 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Den preliminära antidumpningstullen gäller också produkter som avsänts från Folkrepubliken Kina, utom produkter som är under transitering.

De preliminära antidumpningstullarna gäller inte följande produkter:
- bärbara solladdare som består av mindre än sex celler och som laddar batterier eller tillhandahåller elektricitet till apparater;
- solcellstunnfilmsprodukter;
- solcellsprodukter av kristallint kisel som permanent har integrerats i elektriska produkter som inte används för energiproduktion men som använder den elektricitet som produceras av de integrerade solcellerna av kristallint kisel.

Tullen införs i två etapper. På så sätt får unionstillverkarna tillräckligt med tid att öka sin produktionsnivå och tillgången till produkten hålls på rimlig nivå för att svara på efterfrågan.  Den tillämpliga preliminära antidumpningstullen är för alla företag 11,8 procent under tiden 6.6–5.8.2013.

Från och med den 6 augusti 2013 är den tillämpliga preliminära antidumpningstullen följande:

Företag

Tullsats %

Taric-
tilläggsnr

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.;
Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd

51,5

B791

Delsolar (Wujiang) Co., Ltd.,

67,9

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.,

55,9

B793

JingAo Solar Co. Ltd.;
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.,
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.;
Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd.;
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.,

58,7

B794

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd.;
Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd.;
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd.;
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd.;
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd.,

38,3

B795

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd.;
Suntech Power Co., Ltd.; Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd.

48,6

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.,

37,3

B797

Företag som förtecknas i bilaga I nedan

47,6

Alla andra företag

67,9

B999

Registreringen av importen för antidumpningsundersökning avslutas härmed. I detta skede av förfarandet kan något beslut om eventuell retroaktiv tillämpning av antidumpningsåtgärderna inte fattas.  Registreringen av importen för antisubventionsundersökning fortsätter.

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen ställs. Förordningen publicerades den 5 juni 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 152. Förordningen trädde i kraft den 6 juni 2013 och tillämpas i sex månader.

Ändring i antidumpningstullar vid import av kinesiska cyklar

Genom rådets förordning nr 502/2013 har antidumpningstullar vid import av kinesiska cyklar ändrats.  Produkten klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 70 91 och 8712 00 70 99).

De tillämpliga tullarna är följande:

Företag

Tullsats

Taric-
tilläggsnr

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

B774

Alla andra företag

48,5 %

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. Förordningen publicerades den 5 juni 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 153 och trädde i kraft den 6 juni 2013.

Antidumpningstullen på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien

Genom rådets förordning (EU) nr 501/2013 har antidumpningstull på 48,5 procent utvidgats till att även omfatta cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien, oberoende av om cyklarna deklarerats ha ursprung i dessa länder eller inte. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 30 10 och 8712 00 70 91).

Följande företag är befriade från den utvidgade tullen:

Land

Företag

Taric-tilläggsnr

Indonesien

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonesien

B765

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur Indonesien

B766

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonesien

B767

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Tunisien

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisien

B771

Tillämpningen av de befrielser som beviljats ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga III nedan visas upp. Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka eller Tunisien och som med stöd av kommissionens förordning nr 875/2012 (se TMD nr 117/010/2012), som trädde i kraft den 27 september 2012, varit föremål för registrering. Den hittills tillämpade registreringen upphör.

Förordningen publicerades den 5 juni 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 153 och trädde i kraft den 6 juni 2013.

Ändring av systemet med tullbefrielse i fråga om cykeldelar

Med stöd av kommissionens system med tullbefrielse kan de monteringsföretag som inte kringgår åtgärderna gällande cyklar importera kinesiska cykeldelar utan att betala antidumpningstull.  Bestämmelserna om systemet med tullbefrielse finns i kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (EGT nr L17, 21.1.1997).

Genom kommissionens förordning (EU) nr 512/2013 har flera ändringar gjorts i förordning 88/97. En ansökan om tullbefrielse ska göras skriftligen på ett av unionens officiella språk och vara undertecknad av en person som har tillstånd att företräda sökanden. 

Ansökan ska skickas till följande adress:  

European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H Trade Defence,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-post: [email protected]

Genom kommissionens förordning (EU) nr 512/2013 har bestämmelserna om kontroll av användning av cykeldelar för särskilda ändamål utvidgats till att även omfatta delar avsedda att användas för montering av eldrivna cyklar.  Bestämmelserna om kontroll av att användning för särskilda ändamål sker gör det möjligt för nationella tullmyndigheter att ta reda på importerade delars slutliga användning, alltså om de används för montering av klassiska eller eldrivna cyklar.  I artikel 14 i förordning 88/97 har följande led d lagts till: ”d) de essentiella cykeldelarna är avsedda att användas vid montering av cyklar försedda med hjälpmotor (Taric- tilläggsnummer 8835).”

Kommissionens förordning (EU) nr 512/2013 publicerades den 5 juni 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 152. Förordningen trädde i kraft den 6 juni 2013.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 6 juni 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 160. 


Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga I

Samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet (Europeiska unionens officiella tidning nr L 152, s. 43–47)

Bilaga II

En försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid företaget, utformad på följande sätt, måste anges på den giltiga faktura som avses i artikel 1.3:
1. Tjänstemannens namn och befattning i det företag som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran:
„Jag intygar härmed att den (volym) cyklar som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och stadgeenligt säte) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.
Datum och namnteckning.”

Bilaga III

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran: ”Jag, den undertecknade, intygar härmed att de (kvantitet) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tillläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”
3. Datum och namnteckning.

TMD