Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

2.10.2015 9.50
Pressmeddelande

79/2015, MSR

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina

Förordning nr 1371/2013 genom vilken antidumpningstullen på kinesiska glasfibervävnader med öppna maskor utvidgats till att även omfatta glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien och Indonesien har ändrats genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/1507.

Nu är företaget Pyrotek India Pvt. Ltd också befriat från de utvidgade tullarna. Företagets Taric-tilläggsnummer är C051. Befrielsen förutsätter att en faktura enligt bilaga I nedan visas upp för tullmyndigheten. Förordningen publicerades den 10 september 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 236. Förordningen trädde i kraft den 11 september 2015.

Fortsatta antidumpnings- och utjämningsåtgärder vid import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater

Genom kommissionens genomförandeförordningar nr 2015/1518 och 2015/1519 har giltighetstiden för antidumpnings- och utjämningsåtgärderna vid import av biodiesel förlängts. Produkten klassificeras enligt följande Taric-nummer:

1516 20 98 21

1516  20 98 29

1516  20 98 30

1518  00 91 21

1518  00 91 29

1518  00 91 30

1518  00 99 21

1518  00 99 29

1518  00 99 30

2710  19 43 21

2710  19 43 29

2710  19 43 30

2710  19 46 21

2710 19 46 29

2710 19 46 30

2710 19 47 21

2710 19 47 29

2710 19 47 30

2710 20 11 21

2710 20 11 29

2710 20 11 30

2710 20 15 21

2710 20 15 29

2710 20 15 30

 2710 20 17 21

2710 20 17 29

2710 20 17 30

3824 90 92 10

3824 90 92 12

3824 90 92 20

3826 00 10 20

3826 00 10 29

3826 00 10 30

3826 00 10 39

3826 00 10 40

3826 00 10 49

3826 00 10 89

3826 00 10 99

3826 00 90 11

3826 00 90 19

3826 00 90 30

Tillämpningen av de individuella tullarna (se TMD nr 77/010/11) förutsätter att fakturor enligt bilagorna II och III nedan visas upp. Förordningarna publicerades den 15 september 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 239. Förordningarna trädde i kraft den 16 september 2015.

Preliminär antidumpningstull vid import av rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/1559 har en preliminär antidumpningstull införts på import av indiska rör. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Preliminär antidumpningstull %

Taric-tilläggsnr

Jindal Saw Ltd

31,2

C054

Electrosteel Casting Ltd

15,3

C055

Alla övriga företag

31,2

C999

Tillämpningen av de individuella tullarna förutsätter att en faktura enligt bilaga IV nedan visas upp. Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 19 september 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 244. Förordningen trädde i kraft den 20 september 2015 och tillämpas i sex månader.

Utjämningsåtgärd som upphört att gälla

Antisubventionsåtgärderna (utjämningstull) vid import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade arabemiraten avslutades den 30 september 2015. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 26 september 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 319.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga I

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska innehålla en försäkran som har undertecknats av en anställd vid den företagsenhet som utfärdar fakturan och ska ha följande format:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”
3. Datum och namnteckning

Bilaga II

Den giltiga faktura som avses i artiklarna 1.4 och 2.3 ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid företaget som utfärdat fakturan och som innehåller följande:

Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de [mängd] fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som säljs för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i [berört land/berörda länder]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Bilaga III

Den giltiga faktura som avses i artikel 3.3 ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid företaget som utfärdat fakturan och som innehåller följande:

Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de [mängd] fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som säljs för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Amerikas förenta stater. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Bilaga IV

Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag förutsätter att en giltig faktura visas upp för medlemsstaternas tullmyndigheter. Den giltiga fakturan ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid företaget och som innehåller följande:

1) Namn och befattning för tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.
2) Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (mängd) rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) som sålts för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Indien.
Jag intygar att den information som lämnas i denna faktura är fullständig och korrekt.”
3) Datum och namnteckning.

TMD