Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

21.12.2012 15.27
Pressmeddelande

165/2012, MNy/LL

Något ändrad molybdentråd med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1236/2012 har en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder inletts (EUT L 350, 20.12.2012). Undersökningen gäller viss, något ändrad molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina innehållande minst 97 viktprocent men högst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 30).

Importen av dessa produkter ska registreras. Registreringsskyldigheten upphör nio månader efter den dag då förordningen trätt i kraft. Förordningen träder i kraft den 21 december 2012.

Om undersökningen visar att kringgående sker kan antidumpningstullar tas ut till ett lämpligt belopp från och med den dag då registreringen av importen i fråga infördes.

Fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia

Förordning (EU) nr 1138/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen (EUT L 293, 11.11.2011, s. 2) har ändrats genom förordning 1241/2012 (EUT L 352, 21.12.2012) vad Indonesien gäller.

Punkten om Indonesien har i artikel 1 i förordning 1241/2012 ändrats enligt följande:

Land

Företag

Slutgiltig antidumpningstull
(euro per ton netto)

Taric-tilläggsnr

Indonesien

P.T. Ecogreen Oleochemicals Batam, Kabil, Batam

0,00

B111

Indonesien

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara

45,63

B112

Indonesien

Alla övriga företag

45,63

B999

De tullbelopp som betalats eller bokförts i enlighet med artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 1138/2011 i dess ursprungliga lydelse och de preliminära antidumpningstullar som slutgiltigt tagits ut i enlighet med artikel 2 i samma förordning i dess ursprungliga lydelse och som överstiger de tullsatser som anges i artikel 1 i denna förordning ska återbetalas eller efterskänkas. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning. Förordningen träder i kraft den 22 december 2012 och tillämpas från den 12 november 2012.

Bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater

Genom kommissionens beslut (2012/825/EU, EUT L 352, 21.12.2012) har antisubventionsförfarandet rörande import av bioetanol (”drivmedelsetanol”) med ursprung i Amerikas förenta stater samt registreringen av sådan import avslutats.

Tullmyndigheterna ska därmed upphöra med den registrering som sker i enlighet med artikel 1 i förordning (EU) 771/2012 (EUT L 229, 24.8.2012). Ingen utjämningstull ska tas ut på import som registrerats på detta sätt.

Beslutet träder i kraft den 22 december 2012.

Förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import (den så kallade grundförordningen)

Förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import, dvs. den så kallade grundförordningen, har ändrats genom förordning (EU) nr 1168/2012 (EUT L 344, 14.12.2012). Ändringarna gäller främst tidsfrister för antidumpningsundersökningar samt begränsande av dem. Förordningen tillämpas på alla nya och pågående undersökningar från och med den 15 december 2012. Förordningen trädde i kraft den 15 december 2012.

TMD