Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

1.10.2010 13.10
Pressmeddelande

157/2010, RAS/LL

Tegelstenar av magnesia med ursprung i Kina

Antidumpningstullen har varit upphävd sedan den 29 september 2010 i fråga om den kinesiska exportören TRL China Ltd., Taric-tilläggsnummer A985. Importen av produkter som tillverkats av denna exportör ska registreras.

Den berörda produkten är kemiskt bunden obränd tegelsten av magnesia där beståndsdelen magnesia innehåller minst 80 procent magnesiumoxid, med eller utan magnesit. 

Varukoderna är följande: 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 och 6815 99 90 20.

Kommissionens förordning (EU) nr 850/2010, EUT L 253, 28.9.2010. Förordningen trädde i kraft den 29 september 2010.

Uppgiften om denna upphävda antidumpningstull visas för de berörda Taric-numren i Taric-databasen (DDS) under Restriktioner. Där står det att antidumpningstullen är suspenderad och importen registreras i fråga om tilläggskoden A985. 

Triklorisocyanursyra med ursprung i Kina

Beloppet av den antidumpningstull som tas ut vid import från det kinesiska företaget/exportören Heze Huayi Chemical Co. Limited har ändrats med verkan från den 30 september 2010. Företagets Taric-tilläggsnummer är A629 och antidumpningstullen 3,2 %. Uppbörden av denna företagsspecifika antidumpningstull förutsätter att en giltig faktura visas upp.

De tillämpliga varukoderna är 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20.

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 855/2010, EUT L 254, 29.9.2010. Förordningen trädde i kraft den 30 september 2010.

Ammoniumnitrat (gödselmedel i fast form) med ursprung i Ryssland

Den partiella interimsöversynen har avslutats. Översynen riktade sig mot två ryska tillverkare: Joint Stock Company Acron och Joint Stock Company Dorogobuzh. Åtgärdens form ändrades inte.

Den berörda produkten är gödselmedel i fast form innehållande mer än 80 viktprocent ammoniumnitrat

De tillämpliga varukoderna är 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 91.

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 856/2010, EUT L 254, 29.9.2010. Förordningen trädde i kraft den 30 september 2010.

Polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade arabemiraten

En slutgiltig utjämningstull har införts vid import av polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade arabemiraten.

Den berörda produkten är polyetentereftalat (PET) med en viskositet på minst 78 ml/g enligt ISO-standarden 1628-5. Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 3907 60 20. 

De slutliga utjämningstullarna är följande:

Land

Slutgiltig utjämningstull (euro/ton)

Iran: alla företag

139,70

Pakistan: alla företag

44,02

Förenade arabemiraten: alla företag

42,34

I de fall varor skadats före övergången till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, ska den slutgiltiga utjämningstullsatsen, beräknad på grundval av de belopp som anges ovan, minskas med en procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Dessutom tas slutgiltigt ut de belopp som ställts som säkerhet för den provisoriska utjämningstullen på polyetentereftalat med ursprung i dessa länder. Beloppen tas ut upp till den slutgiltiga utjämningstullen. Beloppen utöver den slutliga utjämningstullen frisläpps.

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 857/2010, EUT L 254, 29.9.2010. Förordningen trädde i kraft den 30 september 2010.

Samtidigt avslutas antidumpningsförfarandet gällande produkten och länderna i fråga. Förordning (EG) nr 472/2010 upphävs. Beloppen som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstull som enligt förordning 472/2010 tagits ut vid import av denna produkt med ursprung i Iran och Förenade arabemiraten frisläpps. 

Kommissionens beslut (2010/577/EU) av den 28 september 2010, EUT L 254, 29.9.2010, trädde i kraft den 30 september 2010.

Sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Kina

Vid import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Kina har ett antidumpningsförfarande inletts. Det har påståtts att import av dessa produkter dumpas.

Den berörda produkten är vissa sömlösa rör av rostfritt stål, andra än rör försedda med röranslutningar, lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor, avsedda att användas i civila luftfartyg, som för närvarande klassificeras enligt KN- numren 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 och ex 7304 90 00.Undersökningen går ut på att fastställa om den berörda produkten med ursprung i Kina importeras dumpad och om dumpningen vållat unionsindustrin skada. Om det visar sig att så är fallet kommer det att undersökas om det ligger i unionens intresse att införa åtgärder.

Europeiska kommissionens tillkännagivande (2010/C 265/09), EUT C 265, 30.9.2010.

Visst slags polyetentereftalat med ursprung i Malaysia (KN-nummer 3907 60 20)

Ett malaysiskt företag har bytt namn. Hänvisningen i förordning (EG) nr 192/2007 till Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd. ska förstås som en hänvisning  till Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. Taric-tilläggsnummer A 186, som tidigare tilldelades företaget Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd., ska tillämpas på företaget Recron (Malaysia) Sdn. Bhd..

Europeiska kommissionens tillkännagivande (2010/C 266/04), EUT C 266, 1.10.2010.

TMD