Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

14.12.2009 13.05
Pressmeddelande

186/2009, RAS/LL

Slutgiltig antidumpningstull på import av furfurylalkohol med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1202/2009 (EUT L 323, 10.12.2009) fortsätter uppbörden av slutgiltig antidumpningstull vid import av furfurylalkohol med ursprung i Folkrepubliken Kina. Den slutliga antidumpningstullen gäller varukoden 2932 13 00 90. Tullbeloppen har inte ändrats. De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Slutlig antidumpningstull i euro per ton

Taric-tilläggsnr

Gaoping Chemical Industry Co. Ltd

160

A442

Linzi Organic Chemical Inc.

84

A440

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Ltd.

97

A441

Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd.

156

A484

Alla övriga företag

250

A999

Tillämpningen av de individuella tullsatser som anges för de fyra företagen ovan ska ske på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som uppfyller de krav som föreskrivs i bilagan nedan. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas (Taric-tilläggsnummer A999).

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Förordningen trädde i kraft den 11 december 2009. Den ska tillämpas i två år.

Antidumpningstullen gällande följande kinesiska företag har upphävts genom förordning (EG) nr 512/2009 (EUT L 153,17.6.2009, TMD 95/010/2009). Skyldigheten att i nio månaders tid registrera importen av produkter tillverkare av dessa företag fortsätter.

Företag

Åtgärd som fortsätter

Taric-tilläggsnr

Henan Hongye Chemical Company Ltd samt dess närstående företag Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd och Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd.

Registrering

A955

Nya antidumpningsåtgärder:

Okouméplywood med ursprung i Kina, KN-nummer ex 4412 31 10

Kommissionen har inlett en översyn gällande fortsatt uppbörd av antidumpningstullen vid import av okouméplywood med ursprung i Kina samt en partiell interimsöversyn (EUT C 270, 11.11.2009). Den för tillfället gällande åtgärden är en slutlig antidumpningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 1942/2004.

Polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea, KN-nummer 5503 20 00

Kommissionen har inlett en partiell interimsöversyn gällande antidumpningsåtgärderna vid import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea (EUT C 284, 25.11.2009). Översynen gäller en koreansk exporterande tillverkare (nuvarande tilläggsnummer A599).

Polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i Indien, KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90

Kommissionen har inlett en partiell interimsöversyn gällande antidumpningsåtgärderna vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien (EUT C 291, 1.12.2009). Översynen gäller en indisk exporterande tillverkare (nuvarande tilläggsnummer A028).


BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.4 i denna förordning måste innehålla en försäkran som har undertecknats av en tjänsteman vid företaget och ha följande form:

1. Den anställdes namn och funktion vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran: ”Jag, undertecknad, intygar att den [volym] furfurylalkohol som för närvarande klassificeras enligt av KN-nummer ex 2932 13 00 (TARIC tilläggsnummer), som säljs för export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura, har tillverkats av [företagets namn och adress] i Folkrepubliken Kina. Jag intygar att den information som lämnas i denna faktura är fullständig och korrekt.”

3. Datum och namnteckning.

TMD