Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

20.12.2011 9.03
Pressmeddelande

216/2011, RAS/LL

Sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Kina, även slutgiltigt uttag av preliminära tullar

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1331/2011 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål (andra än rör försedda med röranslutningar, lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor, avsedda att användas i civila luftfartyg) med ursprung i Folkrepubliken Kina som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 och ex 7304 90 00 (Taric-nummer 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 och 7304 90 00 91). Förordningen publicerades den 20 december 2011 i EUT L 336 och träder i kraft den 21 december 2011. Individuella slutgiltiga antidumpningstullar jämte Taric-tilläggsnummer framgår av artikel 1.2 samt i bilaga I till förordningen.

Tillämpningen av de individuella tullsatserna för de angivna företagen ska förutsätta att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som uppfyller kraven som anges i bilaga II till förordningen. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas.

Giltig faktura

Den giltiga fakturan ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:

1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan;
2) Följande deklatation:
”Jag intygar härmed att den [kvantitet] sömlösa rör av rostfritt stål som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och registrerade säte] [Taric-tilläggsnummer] i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.
Datum och namnteckning.”

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära antidumpningstullar enligt kommissionens förordning (EU) nr 627/2011 rörande import av ovannämnda sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Kina, ska tas ut slutgiltigt.

Inledande av antidumpningsförfarande, tillkännagivanden

Vid import av vit fosfor, även kallad elementär fosfor eller gul fosfor, med ursprung i Kazakstan har en antidumpningsundersökning inletts (EUT C 369, 17.12.2011). Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2804 70 00. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Vid import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Kina har en antidumpningsundersökning inletts (EUT C 371, 20.12.2011). Den produkt som den här undersökningen gäller är aluminiumfolie med en tjocklek av 0,007 mm eller mer, men mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, även präglad, i rullar av låg vikt av högst 10 kg. Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Undersökningarna kommer att slutföras inom 15 månader efter att tillkännagivandena har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Provisoriska åtgärder kan införas senast inom nio månader efter att tillkännagivandena har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Import av cykeldelar, ändringar av uppgifter gällande befriade parter

Ett visst antal cykelmonteringsföretag i EU har befriats från den utvidgade antidumpningstullen för cykeldelar. Vissa företags namn och adresser har ändrats (EUT C 371, 20.12.2011). Ändringarna gäller inte finska företag

TMD