Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

27.12.2016 16.12
Pressmeddelande

123/2016, LL

Stänger som används som betongarmering med ursprung i Vitryssland; införande av preliminär antidumpningstull och reservering av säkerhet

Rättsakt: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/2303, EUT L 345/20.12.2016, s. 4.

En preliminär antidumpningstull införs på import av vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering, av järn eller olegerat stål, smidda, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, även vridna efter valsningen men inte vidare bearbetade samt med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen. Vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering av järn eller stål med hög utmattningshållfasthet ingår inte. Produkten har ursprung i Vitryssland och klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 och ex 7214 99 95 (Taric-nummer 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214997110, 7214997910, 7214999510).

De tillämpliga företagsspecifika preliminära antidumpningstullarna, på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, samt Taric-tilläggsnumren finns angivna i artikel 1.2 i förordningen.

Överlåtelsen av produkten till fri omsättning förutsätter att man lämnar en säkerhetsdeposition som motsvarar nivån på den preliminära tullen.

Förordningen trädde i kraft den 21 december 2016. Den preliminära antidumpningstullen tillämpas i sex månader.

Triklorisocyanursyra med ursprung i Kina, undersökning gällande fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull

Publikation: Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärder (2016/C 476/05), EUT C 476, 20.12.2016, s. 6.

Översynen gäller triklorisocyanursyra, även kallad symklosen med internationell generisk benämning (INN), och beredningar därav, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20).

Översyn grundas på påståendet att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen och skadan för unionsindustrin fortsätter. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Gällande antidumpningsåtgärder vid import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien

Publikation: Tillkännagivande efter rekommendationerna och utslagen från Världshandelsorganisationens tvistlösningsorgan i tvisten EU – antidumpningsåtgärder beträffande biodiesel (DS473), EUT C 476, 20.12.2016, s. 3.

Syftet med översynen är att få de antidumpningsåtgärder som införts på import av biodiesel från Argentina att stämma överens med vissa rekommendationer och utslag. I samband med denna översyn undersöks också de antidumpningsåtgärder som införts på import av biodiesel från Indonesien.

Den åtgärd som måste fås att stämma överens med WTO-lagstiftningen är rådets genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013 av den 19 november 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien. Denna förordning kan upphävas eller ändras för att uppfylla tvistlösningsorganets rekommendationer, utslag och rättsliga tolkningar. Enligt tillkännagivandet kommer inga åtgärder som antas till följd av denna översyn att ha retroaktiv verkan, utan årgärderna får verkan från och med den dag de träder i kraft och utgör inte någon grund för återbetalning av de tullar som tagits ut före den dagen.

Spakmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina; upphörande av åtgärden

Publikation: Tillkännagivande om att giltighetstiden för antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut, EUT C 466, 14.12.2016, s. 20.

Giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna löper ut den 5 september 2017, om inte en översyn inleds i ärendet. Unionstillverkare får inge en skriftlig begäran om översyn. Begäran om översyn ska innehålla tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. Om kommissionen beslutar att se över åtgärderna i fråga kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionstillverkare att ges tillfälle att utveckla, vederlägga eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

Unionstillverkarna kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till Europeiska kommissionen när som helst efter publiceringen av tillkännagivandet, men dock senast tre månader före den 5 september 2017.

TMD