Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och antisubventionsförfaranden; oxalsyra samt stänger av rostfritt stål

29.4.2016 14.53 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.06
Pressmeddelande

35/2016, LL

Oxalsyra med ursprung i Kina; återbetalning av antidumpningstullar på ansökan, företaget Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

Återbetalning eller eftergivande bör ske av de slutgiltiga antidumpningstullar som betalats i enlighet med förordning (EU) nr 325/2012 för import till Europeiska unionen av oxalsyra, antingen i dihydratform (CUS-nummer 0028635–1 och CAS-nummer 6153-56-6) eller vattenfri form (CUS-nummer 0021238-4 och CAS-nummer 144-62-7), även löst i vatten, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2917 11 00 (Taric-nummer 2917110091) med ursprung i Folkrepubliken Kina som tillverkats av den berörda exporterande tillverkaren (Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, Taric-tilläggsnummer B232), och de provisoriska tullar som slutgiltigt tagits ut i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 325/2012.

Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning.

Publicering: Tillkännagivande rörande Europeiska unionens tribunals dom, EUT C 148, 27.4.2016, sidorna 18–19.

Stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien; översyn gällande fortsatta utjämningsåtgärder vid import

Den produkt som är föremål för översyn är stänger av rostfritt stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade, andra än stänger med runt tvärsnitt med en diameter på minst 80 mm med ursprung i Indien. Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-numren 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 405/2011, senast ändrad genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 721/2013.

Begäran om översyn grundas på påståendet att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att subventioneringen fortsätter och att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer.

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 22.1 i grundförordningen (EG nr 597/2009) att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 18 i grundförordningen kommer den inte att leda till någon ändring av de gällande åtgärderna, utan till att dessa åtgärder upphävs eller bibehålls i enlighet med artikel 22.3 i grundförordningen.

Publicering: Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de utjämningsåtgärder som tillämpas på import, EUT C 148, 27.4.2016, sidorna 8–17.

TMD