Hoppa till innehåll

Avslutande av transiteringsförfarande och ogiltigförklaring av transiteringsdeklaration

Utgivningsdatum 13.9.2010 9.52 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.48
Pressmeddelande

148/2010, JR/HeL

Tullstyrelsen

Anvisning

Dnr
148/010/10

Datum
13.9.2010

Målgrupper
Tulldistrikten
Aktörer som använder sig av transiteringsförfarande

Tullstyrelsen har i TMD 32/2006 (cirkulär 17/010/06) gett anvisningar till godkända avsändare om hur de ska gå tillväga när de vill återta en transiteringsdeklaration. Till följd av att transiteringssystemet utvecklats tekniskt publicerade Tullstyrelsen anvisning (TMD) nr 131/010/10 enligt vilken det i alla situationer inte är nödvändigt att återkalla en transiteringsdeklaration.

För att förtydliga anvisningarna upphävs ovannämnda anvisningar och ersätts med denna anvisning som är sammanställd på basis av de båda gamla anvisningarna.

Med att ogiltigförklara avses i denna anvisning att en felaktig transiteringsdeklaration som redan överlåtits till förfarandet upphävs i de fall där transiteringsförfarandet inte kan avslutas vid ett tullkontor eller hos en godkänd mottagare.

Allmänt om att avsluta ett transiteringsförfarande

Denna anvisning ändrar inte andra gällande anvisningar eller föreskrifter om avslutande av transitering. Påbörjade transiteringar avslutas fortfarande vid tullkontor eller enligt villkoren i tillstånden att verka som godkänd mottagare, oberoende av vem som i transiteringsdeklarationen angetts som huvudansvarig för transiteringen. I praktiken kan godkända avsändare som också har tillstånd att verka som godkända mottagare själva avsluta transiteringar som felaktigt eller av misstag överlåtits till förfarandet. Då bokförs varorna i lagerbokföringen på nytt enligt villkoren i tillståndet för godkänd mottagare.

Vid behov kan en transitering avslutas vid Tullens elektroniska transiteringscentral efter att kunden skriftligen bett om ogiltigförklaring. Då ska man använda blanketten Begäran om ogiltigförklaring av transitering (tullblankett 285r). I blanketten ska man ange varför transiteringsdeklarationen ska ogiltigförklaras. Till begäran om ogiltigförklaring av transitering kan man bifoga dokumentation som påvisar att det är nödvändigt att ogiltigförklara transiteringen. Tullens elektroniska transiteringscentral fattar på basis av de uppvisade handlingarna ett beslut om avslutande/ogiltigförklarande av transiteringen och arkiverar handlingarna. Ovannämnda blankett kan skrivas ut från Tullens webbplats på adressen www.tulli.fi.

Att avsluta en transitering när de lossade varorna avviker från lossningstillståndet

Om man i samband med lossning av transiteringsvarorna på lagret upptäcker att uppgifterna i lossningstillståndet inte stämmer överens med de lossade varorna, ska lagerhavaren bokföra varorna i sin lagerbokföring med de riktiga uppgifterna och vid behov be Tullen bekräfta skillnaderna jämfört med de tidigare handlingarna.

Exempel:
1. Transiteringen tas emot
2. Anmälan om varornas ankomst lämnas in
3. Lossningstillståndet tas emot
4. Lossning
5. Kontroll av överrensstämmelsen mellan lossningstillståndet och varorna
6. Lossningsresultat
7. Varan antecknas i lagerbokföringen enligt varans verkliga varubeskrivning och kvantitet.
8. Varan kan hänföras till följande förfarande eller till någon annan godkänd tullbehandling med de riktiga uppgifterna om varan.

Att avge en ny transiteringsdeklaration för varor för vilka en transiteringsdeklaration redan lämnats in

Normalförfarande

När varor överlåtits till transiteringsförfarande vid ett tullkontor, får en ny transiteringsdeklaration inte avges för samma varor förrän tullen avslutat eller ogiltigförklarat den tidigare transiteringen. Transiteringen kan avslutas vid tullkontoret eller på en plats som fastställts i den godkända mottagarens tillstånd på de villkor som anges i tillståndet.

Om avslutandet av transiteringen påverkas av några särskilda faktorer, t.ex. av felaktiga uppgifter i transiteringsdeklarationen, ska de handlingar som påvisar dessa faktorer arkiveras i samband med avslutandet. I samband med avslutandet ska varorna hänföras till en ersättande godkänd tullbehandling eller till ett ersättande tullförfarande.

Om transiteringen inte avslutas enligt normalförfarandet vid ett tullkontor eller hos en godkänd mottagare, kan man hos Tullens elektroniska transiteringscentral begära att transiteringsdeklarationen ogiltigförklaras. Vid behov kan man använda blanketten Begäran om ogiltigförklaring av transitering för att redogöra för orsakerna till ogiltigförklaringen.

Godkänd avsändare

1) När den godkända avsändaren vid transitering lämnat in en transiteringsdeklaration för varan men inte mottagit ett ”kontrollmeddelande” för deklarationen, kan avsändaren anmäla om sin övergång till reservförfarande eller hos sin operatör eller Tullens elektroniska transiteringscentral höra sig för om orsaken till störningen i meddelandetrafiken.

Den godkända avsändaren kan försöka skicka transiteringsdeklarationen på nytt. Denna nya transiteringsdeklaration eller transiteringsdeklarationen vid reservförfarandet ska innehålla en uppgift om vilken transiteringsdeklaration som ersätts av den nya deklarationen. Uppgiften kan anges i fritext t.ex. i fält 44. Därtill ska den godkända avsändaren se till att den ”misslyckade” transiteringsdeklarationen raderas i systemet för att hindra att den plötsligt kommer upp i Tullens system och överlåts till förfarandet.

2) När en transiteringsdeklaration avgetts för varorna och när den godkända avsändaren mottagit ett ”kontrollmeddelande” från Tullen, får en ny transiteringsdeklaration inte avges för varorna utan tillstånd från den elektroniska transiteringscentralen.

Avsikten med kontrollmeddelandet är att underrätta den huvudansvarige för transiteringen om att transiteringsdeklarationen är under handläggning hos Tullen och väntar på eventuella åtgärder, t.ex. överlåtelse till transiteringsförfarandet eller varukontroll.


Mera information om avslutande av transitering ges av tulldistriktens transiteringsansvariga:

Södra tulldistriktet Marjo Saastamoinen 04033 21314
Östra tulldistriktet Marika Valtonen 04033 25041
Västra tulldistriktet  Peter Dahlberg  04033 24044
Norra tulldistriktet  Topi Wirkkala  04033 28025
Ålands tulldistrikt Tapani Sivén 04033 26044
TMD